open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

від 19 грудня 1987 р. N 418

Київ

Про затвердження Тимчасового статуту

Українського госпрозрахункового

зовнішньоторгового об'єднання

при Раді Міністрів УРСР

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

Затвердити Тимчасовий статут Українського госпрозрахункового
зовнішньоторгового об'єднання при Раді Міністрів УРСР, що
додається.

Заступник Голови

Ради Міністрів УРСР Є.КАЧАЛОВСЬКИЙ

Керуючий Справами

Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Ради Міністрів УРСР

від 19 грудня 1987 р. N 418

ТИМЧАСОВИЙ СТАТУТ

Українського госпрозрахункового

зовнішньоторгового об'єднання

при Раді Міністрів УРСР

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Українське госпрозрахункове зовнішньоторгове об'єднання
при Раді Міністрів УРСР (далі іменується З/О "Укрімпекс") є єдиним
господарським комплексом, здійснює свою діяльність на основі
повного господарського розрахунку, виконує покладені на нього
обов'язки і користується правами, пов'язаними з цією діяльністю.

З/О "Укрімпекс" є юридичною особою.

2. З/О "Укрімпекс" діє на основі Положення про Українське
госпрозрахункове зовнішньоторгове об'єднання при Раді Міністрів
УРСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
24 листопада 1987 р. N 380 ( 380-87-п ), а також цього Статуту.

3. З/О "Укрімпекс" відповідає по своїх зобов'язаннях тим
своїм майном, на яке згідно з законодавством Союзу РСР і
Української РСР може бути звернено стягнення.

Держава, її органи й організації не відповідають по
зобов'язаннях З/О "Укрімпекс", а З/О "Укрімпекс" не відповідає по
зобов'язаннях держави, її органів і організацій.

4. З/О "Укрімпекс" має круглу печатку з своїм найменуванням і
зображенням своєї емблеми.

5. З/О "Укрімпекс" знаходиться в Українській РСР, у м. Києві.
Поштова адреса: 252054, м. Київ, вул. Воровського, 22. Телеграфна
адреса: Київ, Укрімпекс.

II. СТРУКТУРА З/О "УКРІМПЕКС"

6. До складу З/О "Укрімпекс" входять такі спеціалізовані
фірми:

"Дніпро", предметом діяльності якої є здійснення
експортно-імпортних операцій по номенклатурі товарів З/О
"Укрімпекс" у межах придунайської торгівлі, в тому числі згідно з
міжурядовою угодою про придунайську торгівлю між СРСР і Австрією,
а також виконання за погодженням з відповідними міністерствами і
відомствами СРСР окремих зовнішньоторговельних операцій по
номенклатурі товарів об'єднань, підприємств і організацій союзного
і союзно-республіканського підпорядкування;

"Україна", предметом діяльності якої є експорт швейних і
галантерейних виробів, постільної білизни, меблів, канцелярського
приладдя, каніфолі живичної, інших товарів господарського вжитку
та імпорт матеріалів для виробництва цих товарів; експорт лишків
агропромислової продукції, одержаної понад установлені державні
завдання. Фірма здійснює також імпорт сировини, матеріалів і
напівфабрикатів для потреб міністерств і відомств УРСР, об'єднань,
підприємств і організацій республіканського і місцевого
підпорядкування за рахунок наявних у них коштів валютних фондів;

"Кобзар", предметом діяльності якої є експорт виробів
національних промислів і ремесел, килимових виробів, іграшок,
музичних інструментів та інших товарів культурно-побутового
призначення; надання платних послуг іноземним громадянам, у тому
числі на договірній основі з Державним комітетом СРСР по
іноземному туризму; забезпечення розвитку взаємовигідних контактів
на комерційній основі з зарубіжними країнами в галузі культури та
мистецтва, в тому числі творчими спілками;

"Укрприкордонторгівля", предметом діяльності якої є
експортно-імпортні операції по прибережній і прикордонній торгівлі
(на умовах бартерних угод), включаючи угоди з організаціями країн,
що не входять до зони прикордонної торгівлі, експортно-імпортні
товарообмінні операції за номенклатурою товарів і послуг
об'єднань, підприємств і організацій республіканського та
місцевого підпорядкування, а також операції за асортиментним
товарообміном з зарубіжними країнами по лінії великих
універсальних магазинів;

"Укрмашімпорт", предметом діяльності якої є експорт машин,
устаткування і приладів за номенклатурою товарів З/О "Укрімпекс",
а також імпорт машин, устаткування і приладів для потреб
міністерств і відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій
республіканського і місцевого підпорядкування за рахунок наявних у
них коштів валютних фондів; сприяння на комерційній основі
міністерствам і відомствам УРСР, об'єднанням, підприємствам і
організаціям у розширенні виробничої кооперації із зарубіжними
країнами, розвитку прямих зв'язків, участь у створенні спільних
підприємств і міжнародних об'єднань; надання платних послуг,
пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю; реалізація
науково-технічних досягнень на ліцензійній основі в установленому
порядку, забезпечення розвитку взаємовигідних контактів на
комерційній основі з зарубіжними країнами в галузі науки, в тому
числі організаціями й інститутами Академії наук УРСР; виконання за
господарськими договорами з організаціями Державного комітету СРСР
по зовнішніх економічних зв'язках операцій щодо подання технічної
допомоги, в тому числі на умовах підряду.

7. Спеціалізовані фірми, що входять до складу
З/О "Укрімпекс", не є юридичними особами і в своїй діяльності
керуються положенням, затвердженим генеральним директором
З/О "Укрімпекс".

Спеціалізовані фірми мають право укладати за дорученням
З/О "Укрімпекс" та від його імені зовнішньоторговельні угоди,
господарські договори з постачальниками товарів для експорту,
замовниками імпортних товарів та іншими організаціями.

III. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ З/О "УКРІМПЕКС"

8. Предметом і цілями діяльності З/О "Укрімпекс" є:

виконання затверджених у встановленому порядку планів
експорту й імпорту товарів і послуг по закріпленій за ним
номенклатурі, збільшення експорту цих товарів і послуг, підвищення
їх якості та конкурентоспроможності, підвищення ефективності
здійснюваних операцій;

сприяння пріоритетному розвитку економічних зв'язків з
соціалістичними країнами, погодженню проектів міжнародних угод з
ними, укладанню господарських договорів з організаціями цих країн
з питань міжнародної спеціалізації виробництва, розвиткові прямих
коопераційних зв'язків.

9. Відповідно до цілей своєї діяльності З/О "Укрімпекс":

здійснює експортні та імпортні операції за номенклатурою
товарів і послуг об'єднань, підприємств і організацій
республіканського й місцевого підпорядкування, включаючи
реалізацію продукції на експорт з ресурсів, що залишаються у
розпорядженні Української РСР (крім частини, формованої за рахунок
централізованих фондів), а також продукції, що входить до
переліків за міжурядовими угодами, забезпечує експортно-імпортні
операції по прибережній і прикордонній торгівлі (на умовах
бартерних угод), асортиментний товарообмін з зарубіжними країнами
по лінії великих універсальних магазинів; здійснює експортні
операції за рахунок лишків агропромислової продукції, одержаної
понад установлені державні завдання, та в разі, якщо ця продукція
не може бути реалізована в країні; забезпечує розширення експорту
продукції національних промислів і ремесел; виконує за погодженням
з відповідними міністерствами і відомствами СРСР окремі
зовнішньоторговельні операції за номенклатурою товарів об'єднань,
підприємств і організацій союзного і союзно-республіканського
підпорядкування;

виконує за господарськими договорами з організаціями
Державного комітету СРСР по зовнішніх економічних зв'язках
операції щодо подання технічної допомоги, в тому числі на умовах
підряду; надає та одержує платні послуги, пов'язані із
зовнішньоекономічною діяльністю; надає платні послуги іноземним
громадянам, у тому числі на договірній основі з Державним
комітетом СРСР по іноземному туризму;

забезпечує розвиток взаємовигідних контактів на комерційній
основі з зарубіжними країнами в галузі науки, культури і
мистецтва, в тому числі організаціями й інститутами Академії наук
УРСР та творчими спілками;

удосконалює планування і господарський розрахунок, розробляє
проекти перспективних, п'ятирічних і річних планів, подає їх у
встановленому порядку на затвердження;

бере участь у розвитку нових форм зовнішньоекономічних
зв'язків, включаючи участь у створенні спільних підприємств і
міжнародних об'єднань;

розробляє пропозиції по вдосконаленню структури експорту та
імпорту, підвищенню вимог до якості і технічного рівня
експортованих та імпортованих товарів;

вивчає і використовує кон'юнктуру відповідних товарних
ринків;

розробляє і здійснює рекламні заходи, бере участь у
міжнародних ярмарках і виставках, а також бере участь у
спеціалізованих виставках;

розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення
перевезень зовнішньоторгових вантажів, бере участь у розробці
заходів по поліпшенню їх зберігання і забезпеченню схоронності;

сприяє якнайшвидшому й ефективному освоєнню імпортного
устаткування, раціональному використанню сировини, матеріалів та
інших закуповуваних за кордоном товарів;

розробляє і здійснює заходи по організації технічного
обслуговування машин, устаткування, приладів та інших товарів,
поставлених за кордон та імпортованих в СРСР зовнішньоторговим
об'єднанням;

проводить порівняльний аналіз вітчизняної й аналогічної
зарубіжної техніки та іншої продукції по закріпленій за ним
номенклатурі товарів;

інформує заінтересовані міністерства і відомства УРСР,
об'єднання, підприємства, організації про вимоги, що
пред'являються до якості товарів на світовому ринку, про товари,
які користуються підвищеним попитом, і про заходи, що вживаються
іноземними фірмами для підвищення конкурентоспроможності товарів;

забезпечує правовий захист своїх інтересів;

керує діяльністю спеціалізованих фірм, що входять до його
складу;

розробляє і здійснює заходи, спрямовані на економне
витрачання матеріальних ресурсів і грошових коштів.

IV. ПРАВА З/О "УКРІМПЕКС"

10. Для досягнення зазначених у пункті 8 цього Статуту цілей
З/О "Укрімпекс" у порядку, встановленому законодавством Союзу РСР
і Української РСР, надається право:

укладати в межах своєї компетенції як в СРСР, так і за
кордоном угоди та інші юридичні акти з установами, підприємствами,
організаціями, товариствами та окремими особами, в тому числі
купівлі-продажу, міни, підряду, позики, перевезення, страхування,
доручення і комісії, спільної діяльності та інші, а також брати
участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;

будувати, придбавати, відчужувати, брати і здавати в найом як
в СРСР, так і за кордоном для здійснення своєї діяльності підсобні
підприємства, а також різне рухоме й нерухоме майно;

засновувати в установленому порядку як в СРСР, так і за
кордоном свої представництва, відділення, філіали, контори й
агентства, а також брати участь у різних організаціях, діяльність
яких відповідає його завданням, створювати необхідні для
здійснення своєї діяльності підприємства;

виступати позивачем і відповідачем у судах і арбітражах,
укладати мирові угоди;

залучати за погодженням з відповідними міністерствами і
відомствами відповідальних представників цих міністерств і
відомств до переговорів про укладання крупних контрактів.

V. УПРАВЛІННЯ З/О "УКРІМПЕКС"

11. З/О "Укрімпекс" очолює генеральний директор.

12. Генеральний директор організує роботу З/О "Укрімпекс" і
несе персональну відповідальність за всю його діяльність.

Генеральний директор здійснює керівництво оперативною
діяльністю З/О "Укрімпекс", включаючи вирішення питань, пов'язаних
з укладанням контрактів на продаж і закупку товарів, подання
технічної допомоги та інших послуг, без довіреності діє від імені
З/О "Укрімпекс", представляє його в усіх установах, на
підприємствах і в організаціях як в СРСР, так і за кордоном,
відповідно до чинного законодавства Союзу РСР, Української РСР і
цього Статуту розпоряджається майном З/О "Укрімпекс", укладає
різні угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в
банках розрахунковий та інші рахунки З/О "Укрімпекс".

13. Генеральний директор має заступників.

Компетенція заступників генерального директора та інших
керівних працівників З/О "Укрімпекс" встановлюється генеральним
директором.

Компетенція головного бухгалтера і начальника юридичного
відділу З/О "Укрімпекс" визначається чинним законодавством.

14. Заступники генерального директора та інші керівні
працівники З/О "Укрімпекс", а також директори фірм, що входять до
його складу, несуть відповідальність за стан роботи на відповідних
ділянках діяльності З/О "Укрімпекс".

15. У З/О "Укрімпекс" створюється рада об'єднання,
персональний склад і компетенція якої визначається Радою Міністрів
УРСР.

VI. ПІДПИСАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД

ВІД ІМЕНІ З/О "УКРІМПЕКС"

16. Зовнішньоторговельні угоди, що укладаються
З/О "Укрімпекс", підписуються двома особами.

Право підпису угод мають генеральний директор
З/О "Укрімпекс", його заступники, директори фірм, що входять до
складу З/О "Укрімпекс", а також особи, уповноважені довіреностями,
підписаними генеральним директором З/О "Укрімпекс".

17. Векселі та інші грошові зобов'язання, що видаються
З/О "Укрімпекс", повинні підписуватись двома особами - генеральним
директором або одним з його заступників і головним бухгалтером
З/О "Укрімпекс" або особою, уповноваженою довіреністю, підписаною
генеральним директором і головним бухгалтером.

Зазначені векселі та інші грошові зобов'язання можуть бути
також підписані двома особами, уповноваженими довіреностями,
підписаними генеральним директором і головним бухгалтером.

18. Генеральний директор З/О "Укрімпекс" визначає суми та
види угод, підписання яких відповідно до порядку, встановленого в
пунктах 16 і 17 цього Статуту, належить до компетенції його
заступників і директорів фірм, що входять до складу
З/О "Укрімпекс".

VII. МАЙНО З/О "УКРІМПЕКС"

19. Майно З/О "Укрімпекс" складається з основних і оборотних
засобів, що утворюють його статутний фонд, з утворюваних у
встановленому порядку фондів зовнішньоторговельної діяльності та
економічного стимулювання, а також іншого майна, закріпленого за
З/О "Укрімпекс".

Майно З/О "Укрімпекс" відображається на його самостійному
балансі, що складається в порядку, встановленому законодавством
Союзу РСР і Української РСР.

20. З/О "Укрімпекс" має статутний фонд у розмірі 3 млн.
карбованців.

VIII. ЗВІТНІСТЬ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ

З/О "УКРІМПЕКС"

21. Господарський рік З/О "Укрімпекс" установлюється з
1 січня по 31 грудня календарного року.

22. Звітність З/О "Укрімпекс" складається і затверджується в
порядку, встановленому законодавством Союзу РСР.

Проект річного звіту З/О "Укрімпекс" розглядається на
засіданні ради З/О "Укрімпекс".

23. Порядок розподілу прибутку З/О "Укрімпекс" визначається
законодавством Союзу РСР і Української РСР.

24. Ревізія фінансово-господарської діяльності З/О
"Укрімпекс" проводиться відповідно до законодавства Союзу РСР не
рідше одного разу на рік.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ З/О "УКРІМПЕКС"

25. Реорганізація і ліквідація З/О "Укрімпекс" провадяться
відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу