open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 141 від 15.04.2002

м. Київ

Про затвердження статуту Іллічівської стоматологічної

поліклініки Іллічівської Басейнової лікарні

на водному транспорті МОЗ України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити статут Іллічівської стоматологічної поліклініки
Іллічівської Басейнової лікарні на водному транспорті МОЗ України
(додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Гойду Н.Г.

Міністр В.Ф.Москаленко

Зареєстрований Виконкомом Затверджено
Іллічівської Міської Ради Наказ
народних депутатів Міністерства охорони
р. N 429 від 16.01.1997 р. здоров'я України

15.04.2002 N 141

Перереєстрований
Виконкомом Іллічівської
Міської Ради р. N 04057043100010016
від 24.07.1998 р.

Перереєстрований Виконкомом
Іллічівської Міської Ради

СТАТУТ

ІЛЛІЧІВСЬКОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ ІЛЛІЧІВСЬКОЇ

БАСЕЙНОВОЇ ЛІКАРНІ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ МОЗ УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Іллічівська стоматологічна поліклініка МОЗ України (далі
- Поліклініка) є лікувально-профілактичним закладом, заснованим на
державній власності, і підпорядкованим Міністерству охорони
здоров'я України (далі - Міністерство).

1.2. В своїй діяльності поліклініка керується Конституцією
України ( 254к/96-вр ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та цим
Статутом.

1.3. Поліклініка є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства; володіє
відокремленим майном; має печатку зі своїм найменуванням; бланки
тощо.

1.4. Поліклініка має право укладати угоди набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і
відповідачем у суді, арбітражному суді.

1.5. Поліклініка є неприбутковим закладом.

1.6. Поліклініка відповідає по своїм зобов'язанням грошовими
коштами, що є у її розпорядженні.

1.7. Повне найменування поліклініки:

ІЛЛІЧІВСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ІЛЛІЧІВСЬКОЇ

БАСЕЙНОВОЇ ЛІКАРНІ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ МОЗ УКРАЇНИ

Скорочене: ІСП ІБЛ на ВТ МОЗ України.

Місцезнаходження поліклініки та її юридична адреса:

68004 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. К. Маркса, 9

2. МЕТА ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІКЛІНІКИ

2.1. Основними завданнями поліклініки є:

- надання висококваліфікованої стоматологічної допомоги
працівникам підприємств, установ та організацій водного транспорту
м. Іллічівська. (Іллічівського торгового морського порту,
Іллічівського морського рибного порту, Іллічівського
судоремонтного заводу, поромної переправи "Іллічівськ - Варна"),
працівникам промислових підприємств, будівельних організацій,
транспортних організацій та інших підприємств, організацій та
установ, які обслуговують підприємства водного транспорту; членам
сімей, пенсіонерам, а також мешканцям інших регіонів України та
іноземним громадянам, проживаючим в даному регіоні.

- проведення комплексу заходів для профілактики
стоматологічних захворювань серед населення.

2.2. Поліклініка відповідно основних завдань, в порядку,
встановленому чинним законодавством:

- надає висококваліфіковану стоматологічну допомогу
обслуговуючому контингенту;

- надає зубопротезну допомогу на госпрозрахункових засадах
(окрім пільгових категорій громадян);

- надає невідкладну стоматологічну допомогу (у нічний час,
святкові та вихідні дні).

- надає стоматологічну допомогу за договорами з юридичними та
фізичними особами;

- надає кваліфіковану стоматологічну допомогу в
стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для
проведення планової санації порожнини рота організованих
контингентів населення, у тому числі школярів;

- проводить експертизу тимчасової непрацездатності хворих
стоматологічного профілю;

- розробляє і впроваджує нові організаційні форми, методи і
системи надання стоматологічної допомоги;

- впроваджує використання нових прогресивних методів, а також
використання драгметалів;

- організовує і забезпечує підвищення кваліфікації медичних
працівників;

- надає базу для навчання студентів медичного університету,
середніх навчальних закладів;

3. МАЙНО І ФІНАНСИ УСТАНОВИ:

3.1. Майно Поліклініки становлять основні фонди, обігові
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у
самостійному балансі.

3.2. Майно Поліклініки є державною власністю і належить їй на
праві оперативного управління. Поліклініка володіє, користується
та розпоряджається закріпленим за нею майном на свій розсуд,
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному
законодавству, наказам МОЗ України та цьому Статуту.

3.3. Джерелами формування майна Поліклініки і фінансових
ресурсів є:

- асигнування державного бюджету України;

- власні надходження згідно чинного законодавства;

- благодійні (добровільні) внески та пожертви від юридичних
та фізичних осіб;

- інші доходи, не заборонені законодавчими актами України;

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законодавством.

3.4. Контроль за використанням по призначенню і збереженню
майна, закріпленого за установою на праві оперативного управління,
та за використанням бюджетних коштів здійснює Міністерство охорони
здоров'я та органи Державного казначейства.

3.5. Кошторис доходів та видатків Поліклініки затверджується
МОЗ України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ:

4.1. Поліклініка має право у встановленому порядку:

4.1.1. Укладати угоди з установами, організаціями,
підприємствами і фізичними особами на виконання робіт і послуг
згідно з видами діяльності Поліклініки, передбаченими цим
Статутом;

4.1.2. Здавати в оренду іншим установам, організаціям,
підприємствам, тимчасові вільні площі, устаткування прилади з
метою ефективного використання державного майна і згідно чинного
законодавства.

4.1.3. Планувати свою діяльність і визначати перспективи
розвитку, узгодженні з МОЗ України, виходячи із попиту споживачів
на стоматологічні послуги і укладених договорів;

4.2. Поліклініка зобов'язана:

4.2.1. Розробляти і подавати до МОЗ України необхідну
кошторисно-фінансову документацію у повному обсягу та відповідно
до затверджених форм і по всім видам діяльності;

4.2.2. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

4.2.3. Нести відповідальність за зберігання документів
(управлінських, фінансово-господарських та інших);

4.2.4. Зберігати та використовувати в встановленому порядку
документи по особистому складу;

4.2.5. Здійснювати оперативний бухгалтерський облік
результатів виробничої, господарської та іншої діяльності; вести
статистичну та бухгалтерську звітність, звітувати про результати
діяльності в порядку і строки, встановлені законодавством України.

5. УПРАВЛІННЯ ПОЛІКЛІНІКОЮ:

5.1. Поліклініку очолює головний лікар, який призначається на
цю посаду і звільняється з неї Міністерством охорони здоров'я.

5.2. Головний лікар здійснює управління Поліклінікою на
основі єдиноначальності, організує її роботу і несе
відповідальність за її діяльність в межах своєї компетентності.

5.3. Головний лікар Поліклініки:

- діє без довіреності, представляє її в установах і
організаціях;

- розпоряджається майном та коштами в установлених
законодавством нормами;

- укладає угоди, видає доручення, відкриває реєстраційні
рахунки в органах Державного Казначейства;

- видає накази, розпорядження обов'язкові для всіх
працівників поліклініки, затверджує посадові інструкції та
положення про структурні підрозділи Поліклініки;

- призначає на посади і звільняє з посад працівників
Поліклініки.

5.4. Рішення соціально-економічних питань, які стосуються
діяльності поліклініки, виробляються приймаються головним лікарем
за участю трудового колективу та уповноваженого ним органу
профспілкового комітету. Взаємовідносини трудового колективу, в
особі профспілкового комітету, та адміністрації, в особі головного
лікаря, регулюються колективним договором. Головний лікар укладає
колективний договір з профспілковим комітетом і несе
відповідальність за його виконання.

5.5. Повноваження трудового колективу визначаються чинним
законодавством.

Трудовий колектив поліклініки:

- затверджує правила внутрішнього розпорядку;

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- бере участь у моральному і матеріальному стимулюванні
працівників.

Повноваження трудового колективу реалізуються рішенням
загальних зборів, яке приймається простою більшістю голосів.
Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь
не менше ніж 3/4 кількості працівників поліклініки.

6. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПОЛІКЛІНІКИ.

6.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
відділення, перетворення) поліклініки здійснюється за рішенням МОЗ
України згідно чинному законодавству.

6.2. Усі зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються
Міністерством охорони здоров'я і підлягають реєстрації у
встановленому порядку.

Головний лікар
Іллічівської стоматологічної
поліклініки Т.О.Агакішева

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу