open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 1650/7/15-1216 від 30.01.2002

На адресу ДПА в АР Крим,

областях, м. Києві та

Севастополі


На виконання п. 1 протокольного рішення апаратної наради ДПА
України від 08.01.2002 р. N 1 ДПА України зобов'язує Голів ДПА з
метою протидії ухиленню від оподаткування податком на прибуток
організувати здійснення заходів, направлених на виявлення
платників податку на прибуток, які ведуть фінансово-господарську
діяльність, але не подають податкової декларації, та залучення їх
до сплати податку.

При цьому для забезпечення виконання абзацу "а" пп.4.2.2 ст.4
Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" щодо визначення податкового
зобов'язання контролюючим органом платника податків у разі якщо
платник податків не подає у встановлені строки податкову
декларацію, рекомендовано використовувати типову схему організації
територіально-дільничного об'єктно-орієнтованого контролю для
самостійного визначення контролюючим органом суми податкового
зобов'язання платника податку.

Крім того, звертаємо увагу, що під час організації та
проведення камеральних перевірок згідно із абзацом "в" пп.4.2.2
ст.4 Закону ( 2181-14 ) недопустимий формальний підхід до
проведення таких перевірок, що призводить до виявлення тільки
механічно допущених арифметичних і методологічних помилок.
Необхідно здійснювати аналіз фінансово-господарського стану
кожного окремого платника податку, особливо перевіряти показники,
що свідчать про нетипові операції, які суттєво впливають на розмір
податку, приводячи до безпідставного зменшення податкового
зобов'язання.

Типові схеми організації територіально-дільничного
об'єктно-орієнтованого контролю та проведення перевірок поданої
податкової звітності наводяться у додатку.

Заступник Голови Г.Оперенко

Типова схема
організації територіально-дільничного об'єктно-орієнтованого

контролю для самостійного визначення контролюючим

органом суми податкового зобов'язання платника податку

I. Приймання податкової звітності

Працівник відділу (сектору) приймання звітності отримує
подану платником податкову звітність, в присутності платника
перевіряє всі форми поданої звітності на предмет заповнення назви
та адреси підприємства, ідентифікаційного номера, коду території,
форми власності, підпорядкованості, галузі, виду економічної
діяльності, перевіряє наявність підписів посадових осіб, печаток,
одиниць виміру, наявності ознак звітного періоду та реєструє
подану звітність в комп'ютерній мережі в розрізі поданої
звітності. Після чого заносить суми нарахованих платником
платежів, податків та зборів в базу даних.

Працівник сектору приймання звітності (або управління
оподаткування юридичних осіб) формує реєстри нарахованих сум для
передачі підрозділам обліку і звітності для занесення нарахованих
сум платежів до карток особових рахунків платників податків.

Підрозділи обліку і звітності після занесення нарахованих сум
проводять автоматизовану перевірку повноти і правильності їх
внесення до карток особових рахунків, про що роблять відмітку в
реєстрі нарахованих сум та несуть відповідальність за їх
проведення згідно із поданою декларацією (наказ ДПАУ від
15.02.2001 р. N 60 "Про організацію робіт щодо впровадження та
використання системи подання платниками податкової звітності в
електронному вигляді" та Порядок занесення даних податкової
звітності платників податків - юридичних та фізичних осіб у картки
особових рахунків у рамках інтегрованого програмного забезпечення
АІС "Облік платників і платежів").

Щоденно, але не довше ніж у термін 3 дні після повного
завершення комп'ютерної обробки звітності в автоматичному режимі,
формується реєстр введених декларацій, у т.ч. тих, які не пройшли
комп'ютерного контролю.

Стосовно проведення попередньої перевірки податкової
звітності, то пп. 4.1.2 ст.4 Закону України від 21.12.2000 р.
N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" (далі - Закон) передбачено, що попередня перевірка не
проводиться тільки під час приймання податкової звітності. Тобто
податкова звітність має бути прийнята від платника обов'язково,
але перевірена лише на відповідність форми податкової звітності
формам, затвердженим відповідними наказами ДПА України (з
урахуванням усіх змін та доповнень) та зареєстрованим в Мін'юсті
України.

Форми податкової декларації, зареєстровані в установленому
порядку в Мін'юсті України, відповідають нормам та змісту
відповідного податку, збору (обов'язкового платежу). Внесення змін
до форм податкової звітності здійснюється у разі законодавчої
зміни правил оподаткування, які запроваджують інший, ніж той, що
діяв до їх прийняття, порядок відображення у звітності сум
податкових зобов'язань і податкового кредиту та обчислення сум
податкових зобов'язань платника перед бюджетом чи порядку
обчислення і надання бюджетного відшкодування.

Якщо після зміни правил оподаткування центральним податковим
органом не внесені зміни до форм податкової звітності і якщо
платник вважає, що незмінена форма податкової звітності збільшує
або зменшує його податкові зобов'язання всупереч унесеним змінам
до правил оподаткування, то він має право подати податкову
декларацію за іншою формою разом із поясненням мотивів її
складення.

Податкові декларації подаються за базовий податковий
(звітний) період, як передбачено пп.4.1.4 ст.4 Закону ( 2181-14 )
та іншими законами з питань оподаткування.

З 01.04.2001 р. встановлені терміни подання звітності, які
вказані в наказі ДПА України від 05.04.2001 р. N 146.

За результатами господарської діяльності за звітний
(податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва -
юрособи подають до органу державної податкової служби до 20 числа
місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки
про сплату єдиного податку, крім податкових декларацій, по яких
п.15.4 ст.15 Закону передбачено продовження граничних термінів для
їх подання. Наказом ДПАУ від 19.03.2001 р. N 113 ( z0284-01 ),
зареєстрованим в Мін'юсті України 28.03.2001 р. N 284/5475,
затверджено Порядок застосування норм п. 15.4 ст. 15.

При прийнятті податкової звітності у платника на деклараціях,
що приймаються, ставиться дата прийняття та реєстраційний номер,
прийняті декларації реєструються в комп'ютерній мережі або
реєстраційних журналах у розрізі форм звітності та платників.
Відповідальні за прийняття податкової звітності у платника повинні
(при прийнятті цієї звітності) візуально перевіряти заповнення
всіх реквізитів, передбачених формою декларації.

Комп'ютерну обробку податкової звітності проводити щоденно по
мірі подання звітності, бази даних після повного завершення її
обробки і вивірення розбіжностей передавати в галузеві відділи.
Враховуючи те, що податкові органи втрачають право проведення
попереднього арифметичного та логічного контролю правильності
заповнення звітності в присутності платника, комп'ютерний
математичний контроль закінчується до 3-го дня після завершення
термінів приймання звітності. Сформовані реєстри звітності, яка не
пройшла комп'ютерного контролю, в розрізі платежів протягом 3 днів
після терміну подання звітності передавати в галузеві відділи для
проведення першочергових перевірок щодо виявлення арифметичних або
методологічних помилок.

Підрозділи з приймання податкової звітності протягом 3
робочих днів після завершення терміну подання звітності формують
та надають у галузеві відділи реєстр платників, які не подали
звітність у встановлені терміни, для застосування відповідних
заходів.

У випадках коли на підставі звітних даних, які є у податковій
інспекції, неможливо встановити, чи подано юрособою декларацію
(розрахунок), необхідно щомісячно проводити звірки з відповідними
органами. Наприклад, з податку з власників транспортних засобів -
з ДАІ.

На підставі одержаних реєстрів неподаної звітності
працівникам галузевих відділів протягом 3 днів направити
повідомлення-виклики (додаток 1)* про необхідність подання
звітності та явки в ДПІ за місцем реєстрації платників податків
для погодження акта про неподання звітності, протягом 10 днів
після завершення терміну подання звітності, скласти акти про
неподання за формою, наведеною в додатку 2. При цьому під час
оформлення акта необхідно ще раз уточнити за реєстрами поданої
звітності, чи не надходила від платника звітність після граничного
терміну.

На основі акта згідно з пп. 17.1.1 ст. 17 Закону ( 2181-14 )
та пп. 6.1.1 Інструкції про порядок застосування та стягнення сум
штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової
служби, затвердженої наказом ДПА України від 17.03.2001 р. N 110
( z0268-01 ), зареєстрованим в Мін'юсті України 23.03.2001 р.
N 268/5459, керівник органу державної податкової служби або його
заступник приймає рішення про застосування та стягнення штрафних
(фінансових) санкцій, оформлюючи його у двох примірниках, не
пізніше десяти днів від дня складання акта перевірки.

Списки платників, які не подали декларації, передати
керівництву для організації проведення перевірки зазначених
підприємств в порядку, передбаченому розділом III, з метою
визначення податкових зобов'язань на основі первинних документів
обліку, визначених законодавством, та відповідно до правил ведення
податкового обліку.

Блок-схема

приймання, обробки та перевірки податкової

звітності юридичних осіб

---------------------------------------------

|Контроль за своєчасністю подання платниками|

| податкової звітності |

---------------------------------------------

| \

| \

| --------------------------

| |Граничні терміни подання|

| |податкової звітності, |

| |встановлені Законом |

| |N 2181-III або іншими |

| |Законами |

| --------------------------

\/
---------------------------------------------------------------------------
| --------------------- |
| |ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ| |
| --------------------- |
| | |
| \/ |
|-------------------------------------------------- -------- |
||ЗАНЕСЕННЯ СУМИ НАРАХОВАНИХ ПОДАТКІВ У БАЗУ ДАНИХ|->|1 день| |
|-------------------------------------------------- -------- |
| | |
| \/ |
| ---------------------------------------------- ---------- |
|--|ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ЗВІТНОСТІ, ЯКА НЕ ПРОЙШЛА|---> |Протягом| |
|| | КОМП'ЮТЕРНОГО КОНТРОЛЮ | |3 днів | |
|| ---------------------------------------------- ---------- |
|| | |
|| \/ |
|| ---------------------------------------------- ------------------- |
||-| ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ, ЩО | |Протягом 3 днів | |
|| | НЕ ПОДАЛИ ЗВІТНІСТЬ У ВСТАНОВЛЕНІ ТЕРМІНИ |---->|після закінчення | |
|| ---------------------------------------------- |граничного строку| |
|| | |подання звітності| |
|| \/ ------------------- |
|| ---------------------------------------------- |
|->|Передача сформованих реєстрів до профільних | |
| | відділів | |
| ---------------------------------------------- |
-------------------------+-------------------------------------------------
-------------------------+-------------------------------------------------
| \/ |
| ---------------------------------------- |
| \/ \/ |
|---------------- ------------------------------------- |
||ОРГАНІЗАЦІЯ | |Підготовка та направлення на адресу| |
||ТА ЗДІЙСНЕННЯ | |платника повідомлення-виклику | |
||ПЕРШОЧЕРГОВИХ | ------------------------------------- |
||ПЕРЕВІРОК | | | |
||ПЛАТНИКІВ | \/ \/ |
||ПОДАТКІВ | ---------------------- ---------------------- |
|---------------- |ОФОРМЛЕННЯ АКТА ПРО | |Підготовка списку | |
| |ЗАСТОСУВАННЯ ТА | |платників, що не | |
| |СТЯГНЕННЯ ШТРАФНИХ | |подали декларації, | |
| |(ФІНАНСОВИХ) САНКЦІЙ| |керівництву ДПІ | |
| ---------------------- |для організації | |
| |проведення перевірок| |
| ---------------------- |
---------------------------------------------------------------------------

II. Територіально-дільничний об'єктно-орієнтований контроль

та самостійне визначення суми податкового зобов'язання

платника податку

Підрозділи з приймання податкової звітності протягом 3
робочих днів після завершення терміну подання звітності формують
та подають у галузеві відділи реєстри платників, які не подали
звітність у встановлені терміни, для застосування відповідних
заходів.

На підставі одержаних реєстрів неподаної звітності працівники
підрозділів оподаткування юросіб протягом 3 днів надсилають
повідомлення-виклики (додаток 1) про необхідність подання
звітності та явки в ДПІ за місцем реєстрації платників податків
для погодження акта про неподання звітності, протягом 10 днів
після завершення терміну подання звітності складають акти про
неподання за формою, наведеною в додатку 2. При цьому під час
оформлення акта необхідно ще раз уточнити за реєстрами поданої
звітності, чи не надходила від платника звітність і після
граничного терміну.

Списки платників, які не подали декларації, передаються
керівництву для організації проведення територіально-дільничного
контролю зазначених підприємств з метою визначення податкових
зобов'язань на основі первинних документів обліку, визначених
законодавством, та відповідно до правил ведення податкового
обліку.

Для реалізації виконання абзацу "а" пп.4.2.2 та п.4.3 ст.4
Закону щодо самостійного визначення суми податкового зобов'язання
у разі, якщо платник податків не подає у встановлені строки
податкову декларацію та не з'являється на виклики ДПІ, проводиться
територіально-дільничний об'єктно-орієнтований контроль за
суб'єктами підприємництва.

Територіально-дільничний контроль за суб'єктами
підприємництва здійснюється силами усіх підрозділів ДПІ, для чого
формуються спеціальні бригади з не менш як 3 осіб з обов'язковою
присутністю спеціалістів підрозділів оподаткування юросіб та
податкової міліції. Координація цієї роботи покладається на
структурні підрозділи адміністрування податку на прибуток.

За кожною бригадою інспекторів закріплюються територіальні
дільниці району (міста) з врахуванням пропорційного навантаження
однакової кількості юросіб на одного дільничного інспектора. За
основу дільниці береться територія ЖЕКу, сіл, селиш, міст,
автомагістралей, декількох вулиць залежно від чисельності
управління (відділу).

Територіально-дільничний контроль здійснюється згідно із
складеними та затвердженими начальником (заступником) інспекції
графіками. Графік складається з таким розрахунком, щоб
відповідальні працівники рай-(міськ) ДПІ з кількістю платників -
юридичних осіб більше 1500 здійснювали перевірку закріпленої за
ними території два рази на місяць, а всіх інших рай- (міськ) ДПІ
області - один раз на місяць.

На кожний рейд видається посвідчення на перевірку на кожного
члена бригади (додаток 3), яке реєструється в журналі видачі
посвідчень для проведення територіально-дільничного
об'єктно-орієнтованого контролю (додаток 4).

Результати проведеної роботи фіксувати у спецжурналі, який
завести для кожної бригади (додаток 5). Начальник управління
(відділу) оподаткування юросіб щомісяця повинен ознайомлюватись із
записами, про що робить відмітку в журналі.

Працівники, закріплені за дільницями, несуть персональну
відповідальність за:

- повноту обліку платників податків;

- нарахування суми податкового зобов'язання у разі, якщо
платник податків не подав у встановлені строки податкову
декларацію;

- здійснення оперативного контролю за територією з питань
патентування, ліцензування.

При підготовці до проведення рейдів використовувати створену
за допомогою АРМ "Касові апарати" базу даних про розміщення
торгівельних об'єктів, інформацію про видані суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензії та дані про реєстрацію
складських приміщень на здійснення гуртової торгівлі.

Для можливого виявлення додаткових об'єктів оподаткування при
проведенні рейдів звертати особливу увагу на навчальні та
лікувальні заклади, культурно-освітні установи (бібліотеки, клуби,
будинки культури та інше), адмінбудівлі, складські приміщення,
майстерні, готелі, гуртожитки, кінотеатри, підвальні та інші
приміщення.

При встановленні фактів порушення суб'єктами підприємницької
діяльності податкового законодавства складається акт перевірки
(додаток 6), на підставі якого суб'єкт підприємницької діяльності
притягується до відповідальності у встановленому законодавством
порядку.

У випадку виявлення суб'єктів, які здійснюють підприємницьку
діяльність без відповідних документів, або проведення перевірок,
що пов'язане з ризиком, а також недопуском для здійснення
перевірки, перевіряючі терміново повідомляють про це начальника
управління (відділу) податкової міліції ДПІ або чергову частину
податкової міліції. Одночасно складається акт у довільній формі,
який разом із службовою запискою передається до управління
(відділу) податкової міліції для проведення подальшого
розслідування.

Якщо платник податків не подав у встановлені терміни
податкову декларацію, нарахування суми податкового зобов'язання
проводиться виходячи з даних, встановлених при проведенні
перевірки з виходом на місце. При цьому складається акт
документальної (тематичної) перевірки, в якому вказується повний
перелік первинних документів, використаних для визначення суми
податкового зобов'язання, та чітко вказуються статті (пункти)
законодавства, згідно з якими проводяться донарахування. На
підставі акта документальної (тематичної) перевірки виноситься
рішення про застосування штрафних санкцій.

У випадках, коли інспектор відповідно до пп.4.2.2 ст.4 Закону
самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника
податків, то штрафні санкції застосовуються згідно з пп.17.1.2 і
17.1.3 ст. 17 Закону ( 2181-14 ) та пп. 6.1.2 і 6.1.3 Інструкції
про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових)
санкцій органами державної податкової служби, затвердженої наказом
ДПА України від 17.03.2001 р. N 110 ( z0268-01 ).

У випадках, коли при здійсненні територіально-дільничного
контролю зафіксовано відсутність платника за юрадресою, то
складається акт перевірки місцезнаходження платника податків, який
разом з інформацією про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного
місця розташування (місцезнаходження) платника податку та про
допущені порушення податкового законодавства й суму податкового
боргу передаються до підрозділів з обліку платників податків.

Щодо кожного платника податку, за яким виявлена відсутність
його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його
фактичне місце розташування (місцезнаходження), підрозділи з
обліку платників податків або інші підрозділи органу державної
податкової служби готують та передають підрозділам податкової
міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання)
та з'ясування, чи проводиться платником податку підприємницька
діяльність за формою, що затверджується центральним органом
державної податкової служби. Щодо кожного встановлюваного платника
податку оформлюється один окремий запит незалежно від кількості
порушень податкового обліку. До Єдиного банку даних про платників
податків - юросіб відповідного рівня вносяться дані про подання
запиту.

До матеріалів, що передаються підрозділу податкової міліції,
включаються акт перевірки місцезнаходження платника податків,
інформація про вжиті заходи щодо з'ясування фактичного місця
розташування (місцезнаходження) платника податків, усі отримані
відомості про платника податків (у тому числі і про фактичне
місцезнаходження), про допущені порушення податкового
законодавства, суму податкового боргу, анкетні дані
відповідальних, афілійованих осіб, розширені реєстраційні
відомості про платника податків (код, назва, дата реєстрації
(перереєстрації), відомі адресні дані, відомості про
відкриті/закриті банківські рахунки, види діяльності та всі інші
наявні реквізити із відповідного рівня Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб).

Про результати роботи із встановлення місцезнаходження (місця
проживання) платника податків підрозділи податкової міліції
надають інформацію підрозділам з обліку платників податків.

Якщо підрозділами податкової міліції підтверджено
неможливість установлення місцезнаходження (місця проживання)
платника податків, то підрозділи з обліку платників податків
надсилають до відповідного органу державної реєстрації
(легалізації) повідомлення про відсутність платника податків за
місцезнаходженням, неповідомлення ним органу державної податкової
служби своєї нової адреси та неможливість установлення
місцезнаходження (місця проживання) платника податків. Таке
повідомлення надсилається як стосовно осіб, які не з'явилися до
органу державної податкової служби для взяття на облік, так і
відносно платників податків, що перебувають на обліку.

За вимогою судових органів, територіальним органом податкової
міліції за погодженням з відповідною ДПА (інспекцією), що готувала
запит, надаються матеріали, які підтверджують неможливість
встановлення місцезнаходження платника податків в об'ємі, що
свідчить про здійснення достатніх заходів по встановленню його
місця знаходження (облікова справа або окремі матеріали).

При цьому, якщо платник податків не має заборгованості перед
бюджетом, та у разі:

- неподання протягом одного року в органи державної
податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської
звітності;

- якщо установчі документи суперечать чинному законодавству;

- провадження діяльності, яка суперечить установчим
документам та законодавству, то керівник органу державної
податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно
суб'єкта підприємницької діяльності про звернення до суду або
арбітражного суду із заявою (позовною заявою) про скасування
держреєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Для вжиття заходів до платників згідно із реєстрами неподаної
звітності галузевим відділам ДПІ щомісячно до 1 і 15 числа вводити
до реєстрів податкових повідомлень узгоджені податкові
повідомлення, виписані ними на підставі рішень про нарахування
податкових зобов'язань і штрафних санкцій, прийнятих керівником
ДПІ згідно з актами перевірок при самостійному визначенні
податкового зобов'язання органом податкової служби.

Одночасно повідомляємо, що методика визначення сум податкових
зобов'язань за непрямими методами буде діяти після затвердження її
КМУ (див. блок-схему, наведену нижче).

III. Проведення перевірок поданої податкової звітності

Згідно з абзацем "в" п.4.2 ст.4 Закону ( 2181-14 ) податкові
органи зобов'язані виявляти арифметичні або методпомилки у поданій
податковій декларації, які призвели до заниження або завищення
суми податкового зобов'язання з подальшим нарахуванням суми
податкового зобов'язання, що випливає з таких помилок.

Відділом по адмініструванню податку протягом 5 днів після
терміну подання звітності складаються та затверджуються графіки
проведення перевірок щодо виявлення арифметичних або методпомилок
у податкових деклараціях до граничного терміну подання наступної
декларації.

Попередня перевірка декларації про прибуток підприємства
здійснюється згідно із вимогами наказу ДПА України від 11.05.99 р.
N 253 ( v0253225-99 ) "Про затвердження Рекомендацій щодо прийому
та термінів розгляду податкових декларацій з податку на прибуток і
механізму реалізації виявлених правопорушень".

Причому по деклараціях, які за перерахунком показали
зменшення податкових зобов'язань, а також при поданні платником
податків нової (уточненої) декларації, згідно із другим абзацом
п.5.1 ст.5 Закону і в разі одночасного подання у двох вищевказаних
випадках заяв на повернення надміру сплачених податків на
розрахунковий рахунок платника, в п'ятиденний термін здійснити
перевірку декларації з податку на прибуток (за необхідності - з
виходом на місце) за даними податкового обліку.

На підставі пп.5.2.1 ст.5 Закону ( 2181-14 ) необхідно
узгодити з платником податку уточнене податкове зобов'язання
шляхом вручення йому податкового повідомлення.

Оформлення донарахування (зменшення) податкового зобов'язання
здійснювати шляхом складання акта перевірки щодо виявлення
арифметичних або методпомилок та у разі виходу на місце
(документальної перевірки), в якому чітко вказати суть порушення з
посиланням на норми законодавства.

У випадках неявки посадових осіб для погодження акта
перевірки щодо виявлення арифметичних або методпомилок узгодження
податкового зобов'язання провести шляхом направлення платнику
податку листа-виклику за формою додатку 7.

Після погодження податкового зобов'язання з платником
податків підрозділами адміністрування податків застосувати штрафні
санкції згідно з пп. 17.1.2 та 17.1.4 ст. 17 Закону ( 2181-14 ).
Згідно із "Карткою боржника" підрозділи адміністрування податку в
терміни до 91 дня, а підрозділи стягнення податкової
заборгованості починаючи з 92 дня терміну затримки сплати в бюджет
суми належного узгодженого податкового зобов'язання складають акт
за підписом керівництва підприємства (організації) та для
прийняття рішення про застосування штрафних санкцій згідно з
пп.17.1.7 ст.17 Закону, які доводяться до платника шляхом
надсилання податкового повідомлення.

Перевірені декларації не підлягають повторній перевірці, за
виключенням випадків, коли такі перевірки здійснюються за
письмовою вказівкою вищестоящого податкового органу або
керівництва ДПІ.

Форму акта перевірки щодо виявлення арифметичних або
методпомилок щодо податку на прибуток затверджено наказом ДПА
України від 10.09.2001 р. N 360 ( v0360225-01 ) і наведено у
додатку 8. Форму рішення про застосування штрафних санкцій
затверджено наказом ДПА України від 17.03.2001 р. N 110
( z0268-01 ) та наведено в додатку 9.

Згідно із абзацом "б" пп.16.1.2 ст.16 Закону ( 2181-14 ) за
несвоєчасну сплату податку нарахувати пеню відповідно до
Інструкції про порядок нарахування та погашення пені, затвердженої
наказом ДПА України від 01.03.2001 р. N 77 ( z0240-01 ).

У разі невстановлення порушень при проведенні попередньої
перевірки щодо виявлення арифметичних або методпомилок довідку не
складати, а інспектор, який проводив перевірку, ставить відповідну
відмітку на перевіреній декларації (дата, "порушень попередньою
перевіркою не встановлено", підпис).

Відповідно до п.11 ст.11 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ) на керівників та інших
посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у
відсутності податкового обліку або веденні його з порушенням
встановленого порядку (в т.ч. за допущені арифметичні та
методпомилки, що призвели до заниження податкового зобов'язання),
підрозділ адміністрування податку має право накладати адмінштраф.

Процедура застосування адмінштрафів за неподання або
несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних
до сплати податків, зборів, обов'язкових платежів покладається на
працівників відділу примусового стягнення.

Журнал реєстрації перевірок щодо виявлення арифметичних або
методпомилок вести окремо за звітністю за кожен звітний період та
окремо за кожним платником податку. В журналі проставляти дату
проведення перевірки та її результати (додаток 10).

Після проведення перевірки щодо виявлення арифметичних або
методпомилок відділ оподаткування юросіб складає акт та вносить
пропозиції керівнику щодо прийняття рішення про застосування
штрафних (фінансових) санкцій, а також подає відділу
документальних перевірок висновок про включення платника в план
проведення документальних перевірок (або для організацій
позапланової документальної перевірки та проведення
територіально-дільничного контролю).

На 11 день після граничного терміну подання наступних
декларацій кожний інспектор складає довідку "Про результати
перевірки щодо виявлення арифметичних або методологічних помилок"
(додаток 11) щодо загальної кількості перевірених декларацій з
податку на прибуток, у т.ч. вказує кількість складених актів з
донарахуваннями (зменшеннями) податкового зобов'язання, суму
донарахування (зменшення), кількість узгоджених з платниками таких
актів.

Блок-схема,

територіально-дільничний об'єктно-орієнтований контроль
та визначення суми податкового зобов'язання платників податків

Територія дільниці, закріпленої за бригадою з 3
або більше працівників ДПІ (бригадир - дільничний інспектор -

працівник відділу адміністрування податків; обов'язкова

участь працівника податкової міліції, а також за участю

інших підрозділів ДПІ)
------------------------------------------- -----------------------------------
|Щодо платників податку, які зареєстровані| |Щодо платників податку, відсутніх|
|за юрадресою на території дільниці і які | |за юрадресою |
|за списками профільних підрозділів не | -----------------------------------
|подали податкові декларації і не | |
|з'являються на виклики ДПІ | |
------------------------------------------- |

| |

\/ \/
---------------------------------------------------------------------------------------
|ДІЛЬНИЧНИЙ ІНСПЕКТОР ||ДІЛЬНИЧНИЙ |
|З БРИГАДОЮ Складання та погодження||ІНСПЕКТОР Складання акта |
| акта документальної ||З БРИГАДОЮ перевірки |
| (тематичної) перевірки || місцезнаходження, |
| первинних документів та|| підготовка інформації |
| визначення на їх || про вжиті заходи щодо |
| підставі податкового || з'ясування фактичного |
| зобов'язання ( а з || місцезнаходження (місця |
| 01.01.2002 р. - також і|| проживання) та про |
| непрямим методом) || допущення порушення |
| | || податкового |
| | || законодавства і |
| | || відомості про суми |
| | || податкового боргу |
| | |-----------------------------------------
| | | |
| \/ |-------------------\/-------------------
| На підставі акта ||ВІДДІЛ Готують Вносять дані |
| перевірки готує рішення||ОБЛІКУ запит на -->про подання |
| про сплату податкового ||ПЛАТНИКІВ встанов- запиту до |
| зобов'язання, штрафних || лення Єдиного |
| санкцій та пені, яке || місцез- банку даних |
| підписується керівником|| находження про платників |
| ДПІ || (місця податків - |
----------------------------------------------| проживання) юросіб |

| | і передають |

| | до подат- |

| | кової |

| | міліції \ |

| | \ |

| --------------------------\-------------

| | \

| \/ \

| -------------------------------\/ ------

| |ПІДРОЗДІЛ У разі Встановлює|

| |ПОДАТКОВОЇ неможливості --> місцезна- |

| |МІЛІЦІЇ встановлення ходження |

| | його |

| | місцезнаходження |

| | територіальний |

| | орган податкової |

| | міліції готує |

| | повідомлення |

| | до відповідної |

| | державної |

| | податкової |

| | адміністрації |

\/ | (інспекції) |
--------------------------------------------- | про виконання |
|ГАЛУЗЕВИЙ ВІДДІЛ | | всіх |
| Узгоджене податкове | | запланованих |
| повідомлення, виписане| | і необхідних |
| на підставі прийнятого| | заходів та |
| рішення, вноситься до | | підтверджує |
| реєстру податкових | | наявність |
| повідомлень | | матеріалів, |
--------------------------------------------- | що свідчать про |

| | неможливість |

| | встановлення |

| | місцезнаходження |

| | платника |

| ----------------------------------------

| |

| -------------------\/-------------------

| |ВІДДІЛ Надсилають повідомлення |

\/ |ОБЛІКУ органу держреєстрації |
------------------------------------------- |ПЛАТНИКІВ стосовно осіб, які не |
|ВІДДІЛ ОБЛІКУ | | з'явилися до ДПІ для |
| Проводиться в картці| | взяття на облік, та |
| особового рахунку | | осіб, стосовно яких |
------------------------------------------- | зафіксовано неможливість |

| встановлення |

| місцезнаходження |

----------------------------------------

|

------------------\/--------------------

|ПІДРОЗДІЛ |

|ПРАВОВОЇ На підставі прийнятого |

|ПІДТРИМКИ керівником ДПІ рішення |

| та матеріалів, |

| отриманих від відділу |

| обліку платників, готує |

| звернення із заявою до |

| суду про скасування |

| держреєстрації суб'єкта |

| підприємницької |

| діяльності, який |

| протягом одного року |

| не подавав в ДПІ |

| податкові декларації та |

| документи бухзвітності |

----------------------------------------

---------

* Додатки не публікуються.

"Бізнес-Бухгалтерія: право-податки-консультації",
N 16/1 від 22.04.2002

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу