open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 202 від 25.03.2002

м. Київ

Про затвердження статуту Донецького

казенного підприємства пробірного контролю

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14
лютого 2002 р. N 44-р ( 44-2002-р ) "Про реорганізацію Східного
казенного підприємства пробірного контролю" та наказу Міністерства
фінансів України від 18 березня 2002 року N 185 "Питання утворення
Донецького казенного підприємства пробірного контролю", відповідно
до затверджених розподільчих балансів Східного казенного
підприємства пробірного контролю і Донецького казенного
підприємства пробірного контролю станом на 01 квітня 2002 року,
Н А К А З У Ю:

Затвердити статут Донецького казенного підприємства
пробірного контролю (додається).

В.о. міністра А.А.Максюта

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАРЕЄСТРОВАНО
Наказ Міністерства N ____________________
фінансів України "__" _________ 2002 р.
від 25.03.2002 N 202

СТАТУТ

Донецького казенного підприємства пробірного контролю

м. Донецьк 2002 р.

СТАТУТ

Донецького казенного підприємства пробірного контролю

Донецьке казенне підприємство пробірного контролю (далі -
Підприємство) утворено відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2002 року N 44-р ( 44-2002-р ) та
наказу Міністерства фінансів України від 18 березня 2002 року
N 185 і належить до сфери управління Міністерства фінансів
України.

Місцезнаходження підприємства: 83086, м. Донецьк, пр.
Лагутенко, 14

1. Мета і предмет діяльності Підприємства

1.1. Підприємство створено на базі частини майна
реорганізованого Східного казенного підприємства пробірного
контролю з метою виконання окремих функцій державного управління у
сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та отримання прибутку
від провадження статутної діяльності.

1.2. Предметом діяльності Підприємства згідно із
законодавством України є:

- обов'язкове клеймування ювелірних та побутових виробів,
виготовлених з дорогоцінних металів суб'єктами підприємницької
діяльності в Україні, які не мають акредитованої в установленому
порядку лабораторії;

- обов'язкове клеймування ювелірних та побутових виробів,
виготовлених з дорогоцінних металів, які ввозяться на територію
України юридичними і фізичними особами, з метою їх реалізації
(крім ввезених для власних потреб);

- клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з
дорогоцінних металів, за заявками юридичних і фізичних осіб;

- перевірки якості дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні
метали, для встановлення відповідності їх сплавів державним
стандартам;

- проведення випробувань, контрольні (арбітражні) аналізи
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також
технічної експертизи дорогоцінних металів, виробів з них та
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, на замовлення Державної
пробірної служби, експертної оцінки - за зверненнями
правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб;

- виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів;

- впровадження нових експертних технологій для проведення
випробувань, аналізів та клеймування;

- інша діяльність, що спрямована на забезпечення виконання
завдань, покладених на Підприємство.

2. Юридичний статус Підприємства

2.1. Підприємство є юридичною особою з дня його державної
реєстрації.

2.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до
законодавства України та цього Статуту, а також актів Міністерства
фінансів України і Державної пробірної служби.

2.3. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та
інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.

2.4. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами
та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів.
У разі недостатності таких коштів та майна у Підприємства
відповідальність за його зобов'язаннями несе власник.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями
держави та Міністерства фінансів України.

2.5. Підприємство провадить свою діяльність в умовах суворого
дотримання режиму схоронності цінностей із дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння під цілодобовою охороною.

3. Майно Підприємства

3.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у
самостійному балансі Підприємства.

3.2. Майно Підприємства, що є у державній власності і
закріплене за Підприємством, належить йому на праві оперативного
управління. Здійснюючи право оперативного управління Підприємство
володіє та користується зазначеним майном.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на
праві оперативного управління майном, що є у державній власності і
належить до основних фондів Підприємства, за дозволом Міністерства
фінансів України.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на
праві оперативного управління іншим майном, що є у державній
власності і не належить до основних фондів Підприємства, лише
після виконання державного контракту відповідно до законодавства.

3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Міністерством фінансів України;

- доходи, одержані від здійснення статутної діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4. Права та обов'язки Підприємства

4.1. Підприємство має право самостійно:

- укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові
права, бути позивачем і відповідачем у судах;

- визначати стратегію та основні напрями свого розвитку
відповідно до державних програм та замовлень, плану розвитку
підприємства;

- організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання
державного контракту та укладених договорів;

- реалізовувати продукцію (виконувати роботи, надавати
послуги), вироблену (виконані, надані) поза межами державного
контракту, за цінами (тарифами), що встановлюються ним самостійно
або на договірній основі з дотриманням вимог законодавства про
захист економічної конкуренції, а у випадках, передбачених
законодавством України, - за фіксованими (регульованими)
державними цінами (тарифами);

- здійснювати статутну діяльність за наявності незавантажених
для виконання державного контракту виробничих потужностей.

4.2. Підприємство має право за погодженням з Міністерством
фінансів України:

- створювати в установленому законодавством порядку свої
структурні підрозділи, філіали і представництва з правом відкриття
поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про
них;

- одержувати кредити під виконання державного контракту.

4.3. Підприємство має право вступати до асоціацій,
консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств лише за
погодженням з Кабінетом Міністрів України.

4.4. Підприємство зобов'язано:

- забезпечувати виконання умов державного контракту і
укладених договорів;

- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів
(обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів
згідно з законодавством України;

- забезпечувати цільове використання закріпленого за ним
майна та виділених державних коштів;

- здійснювати за погодженням з Міністерством фінансів України
будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт
основних фондів, а також забезпечувати своєчасне освоєння нових
виробничих потужностей;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці,
забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне
страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та
протипожежної безпеки;

- проводити заходи з удосконалення організації роботи
Підприємства;

- проводити заходи з удосконалення організації заробітної
плати працівників з метою підвищення їх матеріальної
зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних
підсумках роботи Підприємства, забезпечувати економне і
раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з
працівниками підприємства;

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- забезпечувати виконання рішень і вказівок Міністерства
фінансів України і Державної пробірної служби з питань управління
Підприємством;

- подавати звітність підприємства за формою, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Управління Підприємством

5.1. Управління Підприємством здійснює Міністерство фінансів
України та в межах, визначених Мінфіном, Державна пробірна служба.

5.1.1. Орган управління Підприємством:

- призначає на посаду та звільняє з посади директора
Підприємства за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є
у державній власності і закріплене за Підприємством;

- затверджує статут Підприємства та зміни до нього, здійснює
контроль за додержанням статуту та приймає рішення у зв'язку з
його порушенням;

- затверджує умови та фонд оплати праці Підприємства;

- здійснює планування і фінансовий контроль господарської
(статутної) діяльності Підприємства;

- затверджує фінансовий план і план розвитку Підприємства,
укладає з Підприємством державні контракти.

5.2. Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює
його директор. У разі призначення директора Підприємства на посаду
між ним та Міністерством фінансів України укладається контракт.

5.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання
діяльності Підприємства, за винятком питань, що за законодавством
та статутом належать до компетенції Міністерства фінансів України
і Кабінету Міністрів України.

Директор Підприємства:

- несе встановлену законодавством та контрактом
відповідальність за формування і виконання фінансового плану і
плану розвитку Підприємства, результати статутної діяльності
Підприємства, виконання показників ефективності його діяльності,
використання державного майна і прибутку;

- визначає структуру управління Підприємством і встановлює
штати з урахуванням умов і фонду оплати праці, призначає і
звільняє за погодженням з Міністерством фінансів України своїх
заступників і головного бухгалтера;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє
його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- користується правом розпорядження майном та коштами
Підприємства відповідно до законодавства України та цього статуту;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах
банків розрахункові та інші рахунки;

- видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для
всіх підрозділів та працівників Підприємства у межах своєї
компетенції;

- вирішує інші питання, які згідно із законодавством,
рішеннями Міністерства фінансів України, статутом та контрактом
належать до компетенції директора.

5.4. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини на
Підприємстві з працівниками регулюються законодавством України про
працю.

6. Трудовий колектив Підприємства

6.1. Повноваження трудового колективу Підприємства
реалізуються загальними зборами та через їх виборні органи. Для
представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах
трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування,
до складу якого не може входити директор Підприємства.

Члени органу колективного самоврядування обираються таємним
голосуванням на 2-3 роки не менш як двома третинами голосів. Члени
виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені
на інші посади з ініціативи адміністрації Підприємства без згоди
відповідного виборного органу цього колективу.

6.2. З метою регулювання виробничих, трудових і
соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників
Підприємства та Міністерства фінансів України укладається
колективний договір відповідно до законодавства України.

7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської (статутної) діяльності Підприємства є прибуток або
інший показник ефективності його діяльності, визначений
Міністерством фінансів України.

7.2. Порядок використання отриманого Підприємством чистого
прибутку визначається Міністерством фінансів України шляхом
встановлення обов'язкових нормативів розподілу такого прибутку.

7.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є
чистий прибуток, кошти, виділені в установленому порядку з
державного бюджету і державних позабюджетних фондів, амортизаційні
відрахування, кредити та інші надходження.

7.4. Підприємство здійснює оплату праці, виходячи з
особливостей управління казенним Підприємством і відповідно до
умов та в межах фонду оплати праці, затверджених Міністерством
фінансів України.

7.5. Підприємство веде бухгалтерський, оперативний облік і
складає бухгалтерську та статистичну звітність згідно із
законодавством України, а також обов'язкову інформацію за формою,
що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Директор і головний бухгалтер Підприємства несуть персональну
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність
обліку та звітності.

7.6. Підприємство здійснює володіння і користування
природними ресурсами у порядку, встановленому законодавством
України.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону
навколишнього природного середовища його діяльність може бути
обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до
законодавства України.

7.7. Відносини Підприємства з іншими підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської
(статутної) діяльності здійснюються на підставі договорів, а у
передбачених законодавством України випадках - типових договорів.

8. Ліквідація і реорганізація Підприємства

8.1. Ліквідація і реорганізація Підприємства здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства
України.

8.2. У разі реорганізації або ліквідації Підприємства
працівникам, які звільняються, забезпечуються соціально-правові
гарантії, передбачені відповідним законодавством України.

8.3. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим
з моменту виключення його з державного Реєстру суб'єктів
підприємницької діяльності.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу