open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний


УКООПСПІЛКА

ПРАВЛІННЯ

П О С Т А Н О В А

N 146 від 12.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

22 вересня 1993 р.
vd930812 vn146 за N 135

Про затвердження Положення про

порядок проведення атестації

керівників та спеціалістів

підприємств, організацій,

установ споживчої

кооперації України

Правління Укоопспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок поведення атестації
керівників та спеціалістів підприємств, організацій і установ
споживчої кооперації України, погоджене з ЦК профспілки
працівників споживчої кооперації (додаток).

2. Направити Положення в Кримспоживспілку, облспоживспілки,
Київське міське споживче товариство та спільним підприємствам
(об'єднанням) для використання у роботі при проведенні атестації.

Глава правління С.Г. Бабенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Цент-

ральної спілки споживчих

товариств України від

12 серпня 1993 року N146

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ КЕРІВНИКІВ

І СПЕЦІАЛІСТІВ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І

УСТАНОВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Атестація керівників і спеціалістів проводиться в усіх
ланках споживчої кооперації. Вона спрямована на найбільш
раціональне використання спеціалістів, покращення добору,
розстановки і виховання кадрів, стимулювання росту їх
кваліфікації, підвищення персональної відповідальності за доручену
ділянку роботи, розвиток ініціативи та творчої активності,
сприяння забезпеченню подальшого підвищення ефективності всіх
галузей діяльності, якості праці, втілення в життя норм Закону
України "Про споживчу кооперацію".

При атестації оцінюються ділові та моральні якості
працівників, рівень їх культури та здатність працювати з людьми,
робляться висновки та рекомендації про їх відповідність посаді,
яку займають, подальше використання.

1.2. Атестація проводиться в апараті Укоопспілки,
Кримспоживспілки, обласних, районних споживспілок, районних,
міських, сільських споживчих товариствах, робкоопах, рибкоопах та
інших організаціях, підприємствах та установах споживчої
кооперації (далі організації).

Атестація керівників споживчої кооперації, які займають
виборні платні посади, та працівників організацій споживчої
кооперації малочисельного апарату (до 10 працівників) провадиться
вищестоящим органом.

Прийняття рішення про проведення атестації відноситься до
компетенції правління Укоопспілки.

Перелік посад керівників і спеціалістів підприємств,
організацій та установ споживчої кооперації, що підлягають
атестації, додається (додаток 1).

2. Строки проведення атестації і склад атестаційної комісії

2.1. Атестація керівників і спеціалістів в організаціях
споживчої кооперації провадиться періодично, один раз на п'ять
років.

Атестація працівників споживчої кооперації, які займають
виборні платні посади, провадиться перед закінченням строку їх
повноважень.

Атестація працівників апарату провадиться після кожних
виборів відповідних кооперативних органів. Тривалість періоду
атестації працівників апарату не повинна перевищувати шести
місяців з дня виборів керівних органів.

2.2. Конкретні строки, а також перелік посад, графік
проведення атестації затверджуються правлінням споживспілок,
споживчих товариств і доводяться до відома організацій споживчої
кооперації не менше, ніж за один місяць до початку атестації.

2.3. В чергову атестацію не включаються особи, які проробили
в даній організації менше одного року або працюють за
сумісництвом, на умовах строкового договору, строк дії якого менше
одного року, молоді спеціалісти в період строку обов'язкової
роботи за призначенням після закінчення навчальних закладів,
вагітні жінки, жінки, які знаходяться у відпустці по догляду за
дитиною. Ці працівники підлягають атестації після закінчення
вказаних строків роботи у загальному порядку, а жінки або інші
працівники (зазначені в частині четвертій ст.179 Кодексу законів
про працю України), які перебувають у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею віку трьох років чи перебувають у
відпустці по догляду за дитиною тривалістю, визначеною у медичному
висновку, але не більше, як досягнення дитиною шестирічного віку -
підлягають атестації не раніше, ніж через два місяці після їх
виходу на роботу.

2.4. Для проведення атестації власником або уповноваженим ним
органом затверджується атестаційна комісія у складі: голови,
секретаря і членів комісії. В атестаційну комісію включаються
керівники кооперативного органу, висококваліфіковані спеціалісти,
представники профспілкової організації цього органу. В необхідних
випадках допускається призначення кількох атестаційних комісій.
Можуть бути створені комісії для атестації керівників і
спеціалістів за галузями діяльності, різних рівнів управління або
функціональних управлінь (відділів).

Атестаційні комісії здійснюють свою роботу протягом всього
строку проведення даної атестації. Зміни в склад комісії вносять
відповідні органи, які її створили.

3. Порядок проведення атестації

3.1. Проведенню атестації повинна передувати необхідна
підготовча робота, направлена на розв'язання цілей і порядку
проведення атестації, вимог, які пред'являються до працівників, до
їх кваліфікації. На кожного працівника, який підлягає атестації,
не пізніше ніж за 2 тижні представляється характеристика, яка
готується його безпосереднім керівником. Характеристика повинна
містити всебічну оцінку особи, індивідуальних особливостей
працівника, його позитивних і негативних сторін. При подальших
атестаціях в комісію також подається атестаційний лист попередньої
атестації.

Працівник, який атестується, не менше ніж за два тижні до
атестації повинен бути ознайомлений під розпис з поданими на нього
матеріалами, а також повідомлений про день проходження ним
атестації.

3.2. Атестація провадиться в присутності керівника
підрозділу, в якому працює той, що атестується. Атестаційна
комісія враховує повідомлення працівника, який атестується, про
його роботу і розглядає подані матеріали. Обговорення роботи
працівника, який атестується, повинно проходити в обстановці
вимогливості, принциповості та доброзичливості, виключаючи
суб'єктивізм.

При неявці працівника на засідання атестаційної комісії без
поважних причин комісія може провести атестацію в його
відсутності.

На основі всебічного, об'єктивного розгляду ділових та
моральних якостей працівника, його ставлення до виконання
службових обов'язків атестаційна комісія дає одну із наступних
оцінок його діяльності:

а) відповідає посаді, що займає;

б) відповідає посаді, що займає, за умови покращення роботи і
виконання рекомендацій атестаційної комісії, з повторною
атестацією через рік;

в) не відповідає посаді, що займає.

Атестаційна комісія за результатами атестації може вносити
рекомендації про заохочення окремих працівників за досягнуті ними
успіхи, зміну посадових окладів в межах мінімальних і максимальних
розмірів по відповідній посаді, встановлення, зміну або відміну
надбавок до посадових окладів, переведення на іншу посаду за його
згодою або звільнення працівника, а також давати пропозиції щодо
підвищення ділової кваліфікації, покращення службової діяльності
осіб, що атестуються. При незгоді з переведенням на іншу посаду
працівник звільняється з роботи у встановленому законом порядку.

3.3. Оцінка діяльності працівника і рекомендації комісії
приймаються відкритим голосуванням при відсутності працівника,
який атестується. Атестація і голосування проводиться за наявністю
не менше 2/3 членів затвердженого складу атестаційної комісії.
Результати голосування визначаються більшістю голосів. При рівній
кількості голосів працівник, який атестується, визнається таким,
що відповідає посаді, котру займає. Результати атестації
повідомляються працівнику безпосередньо після голосування.

Повідомлення працівників, які атестуються, їх побажання,
виступи присутніх на засіданнях атестаційної комісії, а також
результати голосування, оцінка і рекомендації заносяться в
атестаційний лист (додаток 2), що складається в одному примірнику
і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії,
які брали участь у голосуванні.

Інші документи за результатами атестації не оформляються.

Атестаційний лист і характеристика на працівника, який
пройшов атестацію, зберігаються в його особистій справі.

4. Рішення, які приймаються за результатами атестації.

4.1. Результати атестації повідомляються власнику або
уповноваженому ним органу в тижневий строк після проведення
атестації.

Власник або уповноважений ним орган з урахуванням оцінок і
рекомендацій атестаційної комісії та додержанням чинного
законодавства приймає рішення про заохочення окремих працівників
за досягнуті ними успіхи, зміни посадових окладів в межах
мінімальних і максимальних розмірів за відповідною посадою,
встановлення, зміни або відміну надбавок до посадових окладів,
переведення працівника, визнаного за результатами атестації, як
такого, що не відповідає займаній посаді, на другу роботу за його
згодою, направлення на підвищення ділової кваліфікації, звільнення
працівників, котрі були визнані такими, що за результатами
атестації не відповідають посаді, яку займають, а також тих, хто
не погодився з переведенням на іншу роботу, або звертає увагу
атестованих осіб на недоліки, які є у виконанні службових
обов'язків.

Указані рішення приймаються в строки до двох місяців з дня
атестації працівника. Після закінчення цього строку пониження
посадового окладу, зменшення або відміна надбавок до нього,
переведення на іншу посаду за згодою працівника, звільнення
працівника з посади за результатами даної атестації не
допускаються. В указаний двомісячний строк не включається час
відсутності працівника на роботі з поважних причин (хвороба,
відпустка, виконання державних або громадських обов'язків та ін.).
Звільнення працівника, який визнаний за результатами атестації
таким, що не відповідає посаді, яку займає, а також тих, хто не
погодився з переведенням на іншу роботу, проводиться відповідно до
п.2 ст. 40 КЗпП України.

4.2. Трудові спори, пов'язані з атестацією, зокрема з питань
звільнення працівників, які визнані такими, що не відповідають
посаді, котру займають, а також тих, хто не погодився з
переведенням на іншу роботу, розглядаються відповідно до чинного
законодавства про порядок розгляду трудових спорів відповідно до
ст. ст. 221-239 КЗпП України.

4.3. Укоопспілка, Кримспоживспілка, обласні та районні
споживспілки, споживчі товариства вживають заходів для
удосконалення проведення атестації, узагальнюють і поширюють
позитивний досвід роботи з цього питання, здійснюють необхідні
заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів.

4.4. Дія цього Положення не поширюється на викладачів і
керівних працівників навчальних закладів споживчої кооперації
України.

Погоджено

Голова ЦК профспілки працівників
споживчої кооперації України

Г. Т. Неєжсал

Додаток 1

до Положення про порядок

проведення атестації керівників

та спеціалістів підприємств,

організацій та установ споживчої

кооперації України, затвердженого

постановою правління Центральної

спілки споживчих товариств України

від 12 серпня 1993 р. N 146

ПЕРЕЛІК

посад керівників і спеціалістів

підприємств, організацій та установ

споживчої кооперації, що підлягають

атестації

Виборні керівники споживчих товариств і споживспілок (голови
правлінь, їх заступники)

Керівники госпрозрахункових головних управлінь, управлінь,
об"єднань, контор підприємств, організацій, установ, закладів
споживспілок, споживчих товариств і їх заступники

Керівники управлінь, відділів, лабораторій, груп (їх
заступники), апарату управління споживспілок, споживчих товариств,
підприємств, організацій, установ і закладів

Завідуючі виробництвом, начальники цехів, дільниць, старші
майстри, майстри, старші прораби, прораби, завідуючі складами
підприємств і організацій

Головні товарознавці, провідні товарознавці, товарознавці
першої категорії, товарознавці другої категорії, товарознавці

Головні інженери, їх заступники, провідні інженери, інженери
першої категорії, інженери другої категорії, інженери,
інженери-технологи

Головні технологи, провідні технологи, технологи першої
категорії, технологи другої категорії, технологи,
техніки-технологи, техніки-лаборанти

Головні механіки, провідні механіки, механіки першої
категорії, механіки другої категорії, механіки,
техніки-нормувальники

Головні конструктори, конструктори, провідні конструктори,
конструктори першої категорії, конструктори другої категорії,
конструктори

Головні інструктори, провідні інструктори, інструктори першої
категорії, інструктори другої категорії

Головні інспектори, провідні інспектори, інспектори першої
категорії, інспектори другої категорії, інспектори

Головні економісти, провідні економісти, економісти першої
категорії, економісти другої категорії, економісти, статистики

Головні ревізори, провідні ревізори, ревізори першої
категорії, ревізори другої категорії, ревізори

Головні бухгалтери (їх заступники), провідні бухгалтери,
бухгалтери першої категорії, бухгалтери другої категорії,
бухгалтери, бухгалтери-інвентаризатори, інвентаризатори

Головні юрисконсульти, провідні юрисконсульти, юрисконсульти
першої категорії, юрисконсульти другої категорії, юрисконсульти

Головні арбітри, провідні арбітри, арбітри першої категорії,
арбітри

Головні художники, художники

Головні лікарі, лікарі, санітарні лікарі

Головні енергетики

Диспетчери інформаційно-диспетчерських служб

Ветеринарні лікарі (фельдшери)

Зоотехніки, агрономи, мікробіологи, бактеріологи, експерти,
консультанти, референти, перекладачі

Помічники голів правлінь споживспілок, начальник штабів
цивільної оборони

Старші оператори, оператори, старші лаборанти, лаборанти

Додаток 2

до Положення про порядок проведення

атестації керівників та спеціалістів

підприємств, організацій та установ

споживчої кооперації України, за-

твердженого постановою правління

Центральної спілки споживчих това-

риств України від 12 серпня 1993 р.

N 146


_______________________________________________________________

(назва організації, підприємства)

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

1. Прізвище, ім"я, по-батькові______________________________
________________________________________________________________

2. Рік народження___________________________________________

3. Відомості про освіту і підвищення кваліфікації___________
________________________________________________________________
(що закінчив і коли, спеціальність і кваліфікація за освітою,
________________________________________________________________

науковий ступінь, наукове звання)
________________________________________________________________

4. Посада, яку займає на час атестації, і дата призначення
на цю посаду ___________________________________________________

5. Загальний трудовий стаж, зокрема в даній організації, на
підприємстві____________________________________________________
________________________________________________________________

| |

6. Запитання до працівника, | Відповіді на запитання |
__________________________________|____________________________|

| |
_________________________________ |____________________________|

| |
_________________________________ |____________________________|

| |
__________________________________|____________________________|

| |
__________________________________|____________________________|

| |
__________________________________|____________________________|

7. Зауваження і пропозиції, висловлені членами атестаційної
комісії ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

8. Зауваження і пропозиції, висловлені працівником, що атес-
тується ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9. Виконання рекомендацій попередньої атестації ____________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Оцінка діяльності працівника за результатами голосування
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Кількість голосів за ______, проти ________

11. Рекомендації атестаційної комісії ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

12. Примітки _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії ________________

Секретар атестаційної комісії ________________

Члени атестаційної комісії ________________

________________

________________

________________

Дата атестації _____________________________________________

З атестаційним листом ознайомлений _________________________

(підпис атестованого і дата)

13. Рішення власника або уповноваженого ним органу за
підумками атестації і дата його прийняття ______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу