open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

П О Л О Ж Е Н Н Я

N 276 від 20.12.94
м.Київ

vd941220 vn276

Затверджено

наказом Міністерства статистики

України від 20.12.94 р. N 276

( Положення втратило чинність на підставі Наказу Держкомстату
N 138 ( v0138202-97 ) від 31.12.97 )

Положення

про районний (міський) відділ статистики

1. Районний (міський) відділ статистики (надалі - відділ
статистики) створюється Міністерством статистики України і
знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні відповідно
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласного управління
статистики.

Відділ статистики у межах своєї компетенції забезпечує
реалізацію державної політики в галузі статистики, обліку та
статистичної звітності з метою одержання достовірної інформації
про соціально-економічне становище регіону.

2. Відділ статистики у межах повноважень, визначених цим
Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов
Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України,
декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України,
нормативних документів Мінстату України та відповідно Держкомстату
Автономної Республіки Крим чи управління статистики.

3. Головними завданнями відділу статистики є:

реалізація державної політики в галузі статистики;

збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз
статистичної інформації про процеси, що відбуваються в
економічному і соціальному житті регіону; забезпечення гнучкості
форм та методів збору даних в умовах змін структури народного
господарства, органів управління, розвитку різних форм власності,
ринкових відносин;

розробка, вдосконалення і впровадження статистичної
методології, яка базується на результатах наукових досліджень,
міжнародних стандартах та рекомендаціях;

забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності,
стабільності та цілісності статистичної інформації;

забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених
статистичних даних у межах чинного законодавства.

4. Відділ статистики відповідно до покладених завдань:

а) забезпечує збирання державної статистичної інформації,
ведення бюджетів сімей за їх згодою, проведення переписів,
одноразових обліків, опитувань, вибіркових, монографічних та інших
обстежень;

б) здійснює статистичні спостереження за ходом виконання
рішень органів державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування з економічних і соціальних питань за
рахунок коштів замовника;

в) аналізує результати діяльності галузей економіки, їх
технічне переоснащення, розвиток соціальної сфери, ринкові
відносини, ефективність суспільного виробництва, стан
навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних
заходів та інші процеси;

г) здійснює спостереження за динамікою цін і тарифів на
товари і послуги, вивчає громадську думку з найбільш гострих
проблем суспільно-політичного життя регіону;

д) проводить обробку одержаної державної статистичної
інформації на базі єдиної методології і сучасної інформаційної
технології;

є) забезпечує достовірність і об'єктивність статистичної
інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і
процесам;

ж) забезпечує безплатно у встановленому порядку статистичною
і аналітичною інформацією органи державної виконавчої влади,
місцевого і регіонального самоврядування, районні організації, які
фінансуються за рахунок державного бюджету, у межах виділених із
бюджету коштів на збирання та розробку цих даних, наукові
установи, громадські об'єднання, інші юридичні особи, громадян - у
разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та
управління;

з) забезпечує гласність статистичних даних, подає засобам
масової інформації поточні і річні підсумки соціально-економічного
становища регіону, видає статистичні збірники, бюлетені, огляди,
прес-випуски та інші статистичні матеріали;

і) бере участь у розробці, вдосконаленні та впровадженні
методології статистичних спостережень;

к) забезпечує у встановленому порядку видачу на платній
основі зведеної державної статистичної інформації юридичним і
фізичним особам на прохання;

л) забезпечує збереження і захист статистичної інформації,
дотримання державної та комерційної таємниці юридичних осіб,
знеособленість зібраних даних про фізичних осіб.

5. Відділ статистики має право:

а) одержувати в установленому порядку безплатно від усіх,
розташованих на території регіону юридичних осіб, включаючи
фінансові, банківські служби, структурних одиниць, що не є
юридичними особами, головні організації яких розташовані за межами
регіону, осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, а також
громадських об'єднань та використовувати державну звітність і інші
необхідні для проведення державних статистичних спостережень дані
(на будь-якій стадії їх розробки), а також пояснення, що додаються
до звітності;

б) проводити за рішенням Кабінету Міністрів України
статистичні спостереження серед населення, що стосуються його
соціально-демографічного становища, підприємницької діяльності та
сімейного бюджету;

в) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність статистичних даних. Службові особи
органів державної статистики мають право відвідувати згідно з
діючим порядком об'єкти, що перевіряються;

г) одержувати від підприємств, організацій, установ, інших
юридичних осіб незалежно від форм власності і господарювання і
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, пояснення та інші
матеріали щодо виявлених порушень в обліку і звітності;

д) приймати в межах своєї компетенції рішення з питань
статистики, обліку і статистичної звітності;

є) у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних
даних вимагати від підприємств, організацій, установ, інших
юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю,
вносити виправлення до державної статистичної звітності, а при
невиконанні цієї вимоги у визначені органами державної статистики
строки самостійно вносити їх із наступним повідомленням
відповідних підприємств, організацій, установ, інших юридичних
осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, для
виправлення в первинному та бухгалтерському обліку, інших
взаємопов'язаних показниках;

ж) вносити пропозиції щодо притягнення службових осіб та
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у
порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" до
відповідальності, передбаченої чинним законодавством;

з) відповідно до чинного законодавства накладати штрафи на
службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю,
за порушення правил обліку та статистики;

і) публікувати дані статистичних спостережень;

к) виконувати на основі укладених угод госпрозрахункові
інформаційно-аналітичні, обчислювальні та інші роботи, що
оплачуються за рахунок замовників;

л) надавати у користування на договірній основі технічні
засоби по обробці і передачі інформації, інші основні фонди
стороннім організаціям, підприємствам, фірмам;

м) видавати і розповсюджувати статистичну інформацію на
комерційній основі на внутрішньому і зовнішньому ринках;

н) залучати осіб, які не працюють в органах державної
статистики, для проведення окремих статистичних робіт у порядку і
на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

6. Відділ статистики при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, а
також розташованими на відповідній території підприємствами,
установами, організаціями та громадськими об'єднаннями.

7. Відділ очолює начальник, який, відповідно до чинного
законодавства, на конкурсній основі призначається на посаду
відповідно Держкомстатом Автономної Республіки Крим чи управлінням
статистики і звільняється ними з посади. Начальник відділу може
мати заступників, які, відповідно до чинного законодавства, на
конкурсній основі призначаються ним на посаду та звільняються з
посади.

Начальник відділу статистики несе персональну
відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і
здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності
своїх заступників та працівників відділу.

8. Начальник відділу:

керує діяльністю відділу;

відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і
звільняє з роботи працівників відділу;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу і
посадові інструкції працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

видає в межах компетенції відділу накази, які є обов'язковими
для виконання відповідними органами і посадовими особами,
організує і контролює їх виконання;

забезпечує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і
скарг громадян, вживає заходів до усунення причин, що викликають
скарги.

У необхідних випадках відділ статистики видає разом з іншими
органами управління спільні акти.

9. Відділ статистики утримується за рахунок державного
бюджету України і може мати в своєму підпорядкуванні окремі
госпрозрахункові підрозділи. Статистичні спостереження, що
проводяться за Планом статистичних робіт, фінансуються з
державного бюджету. Додаткові роботи оплачуються замовниками.

Окремі підрозділи, а також тимчасові творчі колективи органів
державної статистики здійснюють свою діяльність на принципах
господарського розрахунку.

10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
відділу статистики визначаються відповідно Держкомстатом
Автономної Республіки Крим чи управлінням статистики.

Структура відділу статистики та його штатний розпис
затверджуються начальником відділу.

11. Відділ статистики є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків України, печатку з зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

Надруковано: "Інформаційний бюлетень Міністерства статистики

України" N 2-3, 1995 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу