open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem

Господарський суд Рівненської області

вул. Набережна, 26-А, м. Рівне, 33013

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2018 р. м. Рівне Справа № 918/618/18

Господарський суд Рівненської області у складі судді Бережнюк В.В., розглянувши матеріали позовної заяви від 20.09.2018 р.

за позовом ОСОБА_1

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд"

про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників

Секретар судового засідання Сідлецька Ю.Р.

представники

від позивача: ОСОБА_3

від відповідача: не з'явився

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА _1 звернувся в Господарський суд Рівненської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" від 03 вересня 2018 року.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що проведення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" 03.09.2018 року відбулось за відсутності позивача та без повідомлення про дату, час і місце проведення зборів, що свідчить про позбавлення позивача можливості взяти участь у загальних зборах, а також про порушення його корпоративних прав на участь в управлінні товариством.

Ухвалою від 24 вересня 2018 року відкрито провадження у справі №918/618/18 та призначено підготовче засідання на 17 жовтня 2018 року.

Ухвалою суду від 17 жовтня 2018 року підготовче засідання відкладено на 01 листопада 2018 року.

Ухвалою суду від 01 листопада 2018 року закрито підготовче провадження, справу призначено до судового розгляду по суті на 27 листопада 2018 року.

В судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання представник відповідача не з'явився, відзиву на позов в порядку та в строки встановлені ухвалою суду не надав, причин неявки суду не повідомив, про місце дату та час розгляду справи повідомлений належним чином що підтверджується наявним в матеріалах справи повідомленням про вручення поштового відправлення.

Згідно положень статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе розглянути справу та вирішити спір за відсутності представника відповідача за наявними у справі матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарським судом встановлено наступне.

Відповідно до пункту 1.1. Статуту, затвердженого протоколом установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" від 15.12.2016 року (арк.с. 28-29), Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" створене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових актів України на добровільних засадах з метою задоволення потреб суспільства в його послугах, роботах, товарах та продукції, створення нових робочих місць, отримання прибутку та реалізації на базі отриманих прибутків соціальних і економічних інтересів учасників товариства (арк.с. 12-27).

Згідно з 1.5. Статуту засновниками (учасниками) товариства є громадяни України: ОСОБА_4 та ОСОБА_1.

Підпунктом 3.3.1. пункту 3.3. Статуту передбачено, що учасник товариства має право брати участь в управлінні справами товариства.

Учасник товариства має право обирати та бути обраним до органів управління товариства (п.п. 3.3.7. п. 3.3. Статуту).

Відповідно до п. 5.1. Статуту для забезпечення господарської діяльності товариства за рахунок грошового вкладу його учасників формується статутний капітал у розмірі 100,00 (сто гривень 00 копійок) гривень.

Згідно з п. 5.3. Статуту склад учасників до статутного капіталу товариства є наступним: ОСОБА_4, що має частку у розмірі 90,00 грн., що становить 90% статутного капіталу та ОСОБА_1, що має частку у розмірі 10,00 грн., що становить 10% статутного капіталу.

Пунктом 9.1. Статуту визначено, що органами товариства є:

- Загальні збори учасників;

- Директор;

- Контролюючий орган.

Вищим органом товариства є загальні збори учасників, до виключної компетенції яких, зокрема, відноситься обрання, звільнення та відкликання з посади директора (п.п. 9.2.4. п. 9.2. Статуту).

Відповідно до п. 9.5.1. Статуту загальні збори учасників товариства скликаються директором товариства у разі необхідності, але не рідше двох разів на рік. Позачергові загальні збори учасників скликаються директором товариства за його ініціативою у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, чи на письмову вимогу учасників, володіючих у сукупності більш, ніж 20% голосів. Якщо директор товариства протягом 25 днів не виконав вимогу учасників про скликання позачергових зборів, вони вправі самі скликати загальні збори учасників товариства (п. 9.5.2. Статуту).

Згідно з п. 9.5.3. Статуту загальні збори учасників товариства складаються шляхом особистого повідомлення учасника, надіслання на адресу учасників або їх представників рекомендованого листа з повідомленням про вручення, а в екстрених випадках - шляхом надіслання повідомлення по телексу, телефаксу або телеграмою. У повідомленні вказується дата, час, місце проведення та порядок денний засідання загальних зборів учасників. Повідомлення має бути направлено учасникам або їх представникам не менше, як за 30 днів до дати проведення загальних зборів учасників. Не пізніше як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

03 вересня 2018 року були проведені загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд". Зборами прийнято рішення, яке оформлене протоколом №2 від 03.09.2018 року (арк.с. 30).

Зборами вирішено:

1. Обрати головою загальних зборів ОСОБА_5.

2. Звільнити з 03.09.2018 року з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" громадянина України ОСОБА_1.

3. Призначити з 04.09.2018 року на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" громадянина України ОСОБА_5.

4. Надати повноваження директору ОСОБА_5 подати необхідні зміни до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд", які містяться у ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державному реєстратору.

На вказаних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" 03.09.2018 року був присутнім ОСОБА_5, який володіє часткою - 90% голосів у статутному капіталі товариства. Учасник ОСОБА_1, який володіє часткою 10% голосів у статутному капіталі товариства - відсутній.

Предметом даного позову виступає визнання недійним рішення загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" від 03.09.2018 року.

Частиною 1 ст. 92 ЦК України визначено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Згідно з ч. 1 ст. 87 ЦК України для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи (ст. 84 ЦК України).

Згідно положень статті 167 Господарського кодексу України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Згідно з ст. 5 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" учасники товариства мають такі права:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку товариства;

4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

Відповідно до ст. 29 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Пунктом 2.29. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин" від 25 лютого 2016 року №4 роз'яснено, що законодавство не передбачає обмеження кількості голосів учасників ТОВ або ТДВ лише оплаченими частками у статутному капіталі товариства. Відповідно до частини четвертої статті 58 Закону України "Про господарські товариства" учасники ТОВ або ТДВ мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі. Розмір часток кожного з учасників товариства визначається у статуті товариства.

Згідно з ст. 30 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До компетенції загальних зборів учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;

2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;

14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

Питання, передбачені частиною другою цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з цього Закону.

До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Вищим органом товариства є Загальні збори учасників, до виключної компетенції яких, зокрема, відноситься обрання, звільнення та відкликання з посади директора (п.п. 9.2.4. п. 9.2. Статуту).

Статтею 31 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу товариства;

2) на вимогу наглядової ради товариства;

3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

У разі порушення обов'язку, передбаченого частиною третьою цієї статті, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого частиною третьою цієї статті, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

Виконавчий орган товариства повідомляє про відмову в скликанні загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників товариства.

Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, передбачені статтею 32 цього Закону, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

Однак, як стверджує позивач, директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" ОСОБА_1 не скликав загальні збори учасників товариства на 03.09.2018 року. Крім того, не отримував вимог про скликання загальних зборів учасників від учасника (учасників), які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників.

Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення.

У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Після надсилання повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої цієї статті.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до частини четвертої цієї статті.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин восьмої і дев'ятої цієї статті не застосовуються.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства.

Вказані норми законодавства вказує на те, що обов'язковою умовою повідомлення про скликання загальних зборів кооперативу є одночасна наявність у такому повідомленні інформації про час, місце проведення зборів та інформації про питання, що будуть винесені на розгляд зборів (порядок денний).

Відсутність у повідомленні про проведення загальних зборів будь-якої з названих складових, як і відсутність самого повідомлення, може бути підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів.

Наведена правова позиція викладена в п. 2.25. постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 25.02.2016 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин".

Під час розгляду справи відповідач не представив суду належних та допустимих доказів надсилання позивачу письмового повідомлення про проведення 03.09.2018 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд".

Рішення загальних зборів учасників товариства є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських відносин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів, членів) юридичної особи можуть бути: невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства; порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів; позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах (п.2.12 Постанови №4 від 26.02.2016р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин").

Під час розгляду відповідних справ господарські суди мають враховувати, що не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з порушенням прямих вказівок закону є:

- прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму (статті 59 та 60 Закону України "Про господарські товариства", статті 41 та 42 Закону України "Про акціонерні товариства", стаття 15 Закону України "Про кооперацію");

- прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного загальних зборів товариства (частина шоста статті 42 Закону України "Про акціонерні товариства"); прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах (частина п'ята статті 61 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю (частина шоста статті 60 Закону України "Про господарські товариства");

- відсутність протоколу загальних зборів АТ, підписаного головою і секретарем зборів (стаття 46 Закону України "Про акціонерні товариства").

Аналогічні підстави, що є безумовними для визнання недійсним рішення загальних зборів наведено у Постанові №13 від 24.10.2008р. Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" (п.2.13 Постанови №4 від 26.02.2016р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин").

Тобто, діючим законодавством України учасникам надано право оскаржити рішення органу товариства, якщо воно порушує їх права та охоронювані законом інтереси, у випадку, зокрема, недотримання встановленої процедури їх скликання та прийняття рішення без необхідного кворуму.

Таким чином, приймаючи до уваги викладені вище положення законодавства, при зверненні до суду з розглядуваним позовом, позивачем повинно бути доведено порушення вимог закону або установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" під час скликання та проведення зборів вищого органу товариства, а також факт порушення його прав та законних інтересів, як учасника господарського товариства.

Разом з тим, недотримання вимог закону та установчих документів господарських товариств під час скликання і проведення їх загальних зборів є порушенням права учасника господарського товариства на участь у роботі цього органу (п. 2.2.3 рекомендацій Вищого господарського суду України "Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин" від 28.12.2007 № 04-5/14).

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що проведення загальних зборів за відсутності повідомлення всіх учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" про місце та час їх проведення та інформації про питання, що будуть винесені на розгляд зборів (порядок денний), свідчать про проведення зборів 03.09.2018 року з порушенням Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Відтак, приймаючи до уваги усе викладене у сукупності, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" від 03 вересня 2018 року, що оформлене протоколом №2.

Таким чином, обставини, на які посилається позивач у даній справі, підтверджені належними та допустимими доказами, та не спростовані відповідачем.

Відповідно до вимог ст.ст. 73,74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. При цьому, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Зазначені норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Отже, позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Також, позивачем в прохальній частині позовної заяви від 20.09.2018 року заявлені вимоги щодо стягнення поштових витрат, сплачених за надсилання позовної заяви та інших документів по справі відповідачу.

Згідно із п. 4 ч. 3 ст. 123 ГПК України, до витрат пов'язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 ГПК передбачено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

На підтвердження направлення відповідачу копії позовної заяви з додатками позивачем надано опис вкладення у цінний лист від 20.09.2018 року та фіскальний чек на суму 18,00 грн.

Відповідно до ч. 4 ст. 129 ГПК України, інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, у разі задоволення позову - на відповідача.

Судовий збір сплачений позивачами в сумі 1 762,00 грн., згідно положень статті 129 ГПК України, покладається на відповідача.

Керуючись ст.ст. 129, 237-240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити повністю.

2. Визнати недійсним з моменту його прийняття рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" (33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. 16 Липня, буд. 10, код ЄДРПОУ 41031941) від 3 вересня 2018 року, оформлене протоколом №2.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнеагробуд" (33028, Рівненська область, м. Рівне, вул. 16 Липня, буд. 10, код ЄДРПОУ 41031941) на користь ОСОБА_1 (33028, АДРЕСА_1, ідент.номер НОМЕР_1) - 18 (вісімнадцять) грн. 00 коп. судових витрат пов'язаних з розглядом справи (надіслання позовної заяви відповідачу) та 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

4. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду Рівненської області може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку встановленому ст.ст. 254, 256 - 259 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено та підписано 30 листопада 2018 року.

Суддя Бережнюк В.В.

Джерело: ЄДРСР 78230812
Друкувати PDF DOCX
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку