open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
emblem
Справа № 515/1002/14-к

Провадження № 1-кс/515/1268/14

Татарбунарський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2014 року. Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області Тимошенко С.В., при секретарі Коренчук О.Е., за учас-тю прокурора Бролінського Р.О., потерпілої ОСОБА_1, розгляну-вши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Татарбунари Одесь-кої області скаргу ОСОБА_1, потерпілої у криміна-льному провадженні № 12013170440000639 від 09.10.2013 р., у справі за фактом заподіяння тілесних ушкоджень за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України, на постанову слі-дчого про закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:

Постановою слідчого СВ Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській області Ковальова В.Ю. від 17 січня 2014 року на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України закрито кримінальне провадження № 12013170440000639 від 09.10.2013 р. у справі за фактом заподіяння тілесних ушкоджень ОСОБА_1 за ознаками складу кримінального правопорушення, перед-баченого ч.1 ст.125 КК України, за відсутності у діях ОСОБА_4 складу зазначеного кримінального правопорушення.

ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою на зазначену постано-ву представника органу досудового слідства, посилаючись на наступні обставини.

08 жовтня 2013 р. близько 15 год. до будинку культури в с.Дивізія Татарбунарського району Одеської області, де вона проводила з дітьми заняття, прийшла ОСОБА_4 для з'ясування питань, які виникли із неприязнених стосунків з приводу отримання фотографій до паспорту її дочки. Викликавши її, на площадці між першим та другим поверхом ОСОБА_4 під час з'ясування стосунків навмисно рукою штовхала в пе-редпліччя її лівої руки, а потім схопила її за передпліччя тієї ж руки і намагалась потягти на другий поверх для подальшої розмови. Відчувши біль, вона відштовхнула зазначену особу і, звільнившись від її захва-ту, пішла собі. Наступного дня звернулась з заявою до райвідділу мілі-ції про заподіяння їй тілесних ушкоджень, які за висновком експерта відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень. Того ж дня слідчим Ковальовим В.Ю. було розпочато досудове розслідування, в процесі якого слідчий не залучив її до участі у виконанні такої слідчої дії, як слі-дчий експеримент, чим порушено її процесуальні права. Крім того, слід-чий зовсім не послався на висновок судово-медичного експерта і не заз-начив ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, що були їй заподіяно. Також слідчий, зробивши висновок, що їй діями ОСОБА_4 були нанесені тілесні ушкодження з необережності, послався на відсутність у КК Укра-їни відповідальності за це. Отже, слідчим не вжито всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, що призвело до порушення прав і законних інтересів її, як потерпілої сторони, у зв'язку з чим просила скасувати зазначену постанову слідчого та направити матеріали для продовження досудового слідства.

Крім того, слідчим у встановлений законом 10-денний термін вона не повідомлялось про прийняте рішення за її заявою, копію про закриття кримінального провадження нею отримано тільки 10.04.2014 р. простою поштовою кореспонденцією, а тому строк на оскарження згаданої постано-ви нею не пропущено.

У судовому засіданні ОСОБА_1 підтримала доводи скарги у повному обсязі.

Прокурор вважав, що скарга задоволенню не підлягає у зв'язку з тим, що рішення про закриття кримінального провадження винесено на підставі закону, з урахуванням його вимог. Діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_1 заподіяно легкі тілесні ушкодження з необережності, а за це чинним кримінальним законодавством не передбачено відповідально-сті.

Слідчий Ковальов В.Ю. у судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином. Проте його не-явка, згідно ч.3 ст.306 КПК України, не є перешкодою для розгляду ска-рги.

Заслухавши пояснення і доводи особи, що подала скаргу, прокурора, який заперечував проти задоволення скарги, дослідивши матеріали, на підставі яких було закрито кримінальну справу, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з оглядом на наступне.

У відповідності до п.3 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому про-вадженні заявником, потерпілим, його представником чи законним пред-ставником можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримі-нального провадження.

Як слідує з ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за резу-льтатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час до-судового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Слідчим СВ Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській області Ковальовим В.Ю. рішення про закриття кримінального провадження за оз-наками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України, за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень ОСОБА_1 прийнято 17 січня 2014 року на підставі матеріалів, які було ог-лянуто у судовому засіданні, а саме: витягу з кримінального провад-ження № 120131170440000639 № 1 від 09.10.2013 р.; рапортом чергового Татарбунарського РВ ГУМВС про звернення потерпілою з заявою про запо-діяння їй тілесних ушкоджень; заяви ОСОБА_1 про заподіяння їй ОСОБА_4 тілесних ушкоджень; пояснень ОСОБА_1, ОСОБА_4; акту судово-медичного обстеження № 237, висновку експерта № 283 ( судово-медична експертиза ); протоколу допиту потерпілої ОСОБА_1 (а.с.3,4,5,11,12-13,15,16,17-18,21,27-28).

Проте рішення про закриття провадження у даній справі, вважає слід-чий суддя, винесено передчасно, без виконання слідчим всіх передба-чених законом заходів для всебічного, повного та об'єктивного дослід-ження обставин справи.

Так, слідчим Ковальовим В.Ю. крім призначення експертизи не вико-нано жодної слідчої дії, не допитано учасників події, не дано оцінки висновку експерта про характер та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, заподіяних потерпілій, про що свідчить відсутність посилання на нього у постанові про закриття провадження, і на такій «доказовій» базі 18. 11.2013 р. винесено постанову про закриття кримінального провадження.

Проте постановою прокурора від 25.11.2013 р. зазначену постанову слідчого скасовано як незаконну та надано вказівки щодо усунення недо-ліків слідства.

Але представником органу досудового розслідування вказівок прокуро-ра не виконано, після скасування згаданої постанови слідчим Ковальовим В.Ю. не виконано жодної слідчої дії, справа близько 2-х місяців пере-бувала без руху, по ній не виконувались будь-які дії і 17 січня поточ-ного року даною посадовою особою винесено оскаржувану постанову про закриття кримінального провадження.

Відсутність необхідних та достатніх даних про досліджувану у справі подію позбавило слідчого дати належну правову оцінку діям ОСОБА_4 щодо наявності або відсутності в її діях складу зазначеного кри-мінального правопорушення.

Невизначеність слідчого з цього приводу свідчить про передчасність та поспішність прийняття рішення про закриття провадження у справі, оскільки його винесено без вивчення всіх обставин справи, без з'ясува-ння всіх підстав, які б виключали провадження у справі.

А тому слідчий суддя вважає, що постанова про закриття криміналь-ного провадження у даній справі від 17 січня 2014 р. підлягає скасува-нню, а матеріали - поверненню для проведення досудового розслідування у повному обсязі.

Проте і за відсутності зазначених обставин оскаржувана постанова безумовно підлягала б скасуванню, оскільки дане рішення прийняте осо-бою, яка не наділена повноваженнями на виконання будь-яких процесу-альних дій у даній справі, а тому воно є незаконним, з оглядом на нас-тупне.

Відповідно до п.п.1,2 ч.2 ст.39 КПК України, керівник органу до-судового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування… відсторонювати слідчого при проведенні досудового розслідування вмотивованою постановою за ініці-ативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, перед-бачених цим Кодексом, для його відводу або в разі неефективного досу-дового розслідування.

Із змісту зазначених положень згаданої норми права слідує, що виз-начення керівником органу досудового розслідування слідчого, який зді-йснюватиме досудове розслідування, крім організаційного характеру, но-сить ще й процесуальний характер, оскільки воно є підставою для слід-чого розпочати кримінальне провадження. В усіх випадках відсторонення слідчого оформлюється вмотивованою постановою. У разі необхідності за-міни слідчого за інших підстав (хвороба, відпустка, звільнення, тощо) керівник визначає слідчого, який здійснюватиме подальше досудове роз-слідування, керуючись п.1 ч.2 ст.39 КПУ України.

Частиною 1 ст.214 КПК України також передбачено, що слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Доручення на проведення досудового розслідування за заявою ОСОБА_1 про притягнення до кримінальної відповідальності за спричи-нення їй тілесних ушкоджень ОСОБА_4 начальником СВ Татарбунар-ського РВ ГУМВС України в Одеській області надано слідчому Климовичу В.М., що вбачається з доручення від 09.10.2013 р.(а.с.6).

Хоча даним слідчим у справі не виконано жодної слідчої дії у кри-мінальному провадженні, крім процесуальних дій - повідомлення про по-чаток досудового розслідування та доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих дій (а.с.10,22).

Проте рішення про закриття кримінального провадження винесено осо-бою, яка процесуально не допущена до ведення досудового розслідування у даній справі, не зрозуміло, чого саме ця посадова особа, а не інша, прийняла рішення у кримінальному провадженні і куди подівся слідчий, якому було доручено проведення досудового розслідування.

Тому слідчий суддя не може погодитись з думкою прокурора про закон-ність закриття даного кримінального провадження, схиляючись до проти-лежного висновку.

Слідчий суддя не може прийняти до уваги посилання потерпілої особи про порушення її прав при проведенні слідчого експерименту, оскільки у матеріалах кримінального провадження відсутні дані про проведення такої слідчої дії.

Відповідно до ч.1 ст.304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бе-здіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст.303 цього Кодек-са, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи про-курора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії...

І хоча в матеріалах кримінального провадження міститься повідомлен-ня на ім'я ОСОБА_1 про закриття кримінального провадження, датоване 17.01.2014 р. (а.с.36), проте відсутні докази про його від-правлення та отримання потерпілою.

І як пояснила заявник, у встановлений законом термін вона не пові-домлялася про прийняте рішення за її заявою і лише після звернення до урядової гарячої лінії поштою 10 квітня поточного року отримала копію постанови про закриття кримінального провадження.

Тому слідчий суддя вважає, що заявником не пропущено строк для ос-карження згаданої постанови слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303-307 КПК України, слід-чий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_1 на постанову про закриття кри-мінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову слідчого слідчого відділення Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській області Ковальова В.Ю. від 17 січня 2014 року про закриття кримінального провадження № 12013170440000639 від 09.10.2013 р. у справі за фактом заподіяння тілесних ушкоджень за оз-наками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України.

Матеріали досудового розслідування за фактом спричинення тілесних ушкоджень ОСОБА_1 за ознаками складу кримінального правопо-рушення, передбаченого ч.1 ст.125 КК України, повернути до СВ Татар-бунарського РВ ГУМВС України в Одеській області для проведення досу-дового розслідування.

Ухвала слідчого судді у відповідності до ч.3 ст.307 КПК України, не може бути оскаржена.

Суддя Тимошенко

Джерело: ЄДРСР 38305027
Друкувати PDF DOC
Копіювати скопійовано
Надіслати
Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено:

Зачекайте, будь ласка. Генеруються посилання на нормативну базу...

Посилання згенеровані. Перезавантажте сторінку